מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שבט "ובא השמש וזרח השמש"

באתי לגני

נתאווה הקב"ה להיות לו יתברך דירה בתחתונים, שיהיה גילוי אלוקות למטה על ידי עבודת האדם

(הרבי, מאמר באתי לגני, יוד שבט)