רשת חינוך חבד

אתרי הרשת:

בשדה החינוך גן חב"ד מעלין בקודש שלהבות חב"ד

ברוכים הבאים

חדרה-בנים

 • 1
 • 2
 • 3

גמרא
שיעור גמרא ליום ראשון ב אדר

דף פ עמוד ב

מטלה

1
הסבר את שאלת הגמרא לימא מתניתין דלא כרבי מאיר

2
מדוע יש מכנה משותף בין אומן לשוכר

3
כיצד מנסה הגמרא לתרץ את רבי מאיר

4
מה דוחה הגמרא??

בהצלחה

חומש יום ראשון
שיעור חומש ליום ראשון

פרשת שופטים מתחילה עד פרק יז פסוק יד

מטלה

1
הסבר את האזהרה
"לא תכיר פנים"

2
מה תפקיד ה "שופטים" ומה ומה תפקיד ה "השוטרים"

3
מדוע אסור לקחת שוחד?

4
מה לומדים מהמילים "אשר יהיה בימים ההם"?

בהצלחה רבה לכולם

חסידות יום אשיעור חסידות ליום ראשון ב אדר

מטלה

לענות על השאלות בעמוד 97
 • 1
 • 2
 • 3

גמראשיעור גמרא ליום ראשון ב אדר

דף פ עמוד ב

מטלה

1
הסבר את שאלת הגמרא לימא מתניתין דלא כרבי מאיר

2
מדוע יש מכנה משותף בין אומן לשוכר

3
כיצד מנסה הגמרא לתרץ את רבי מאיר

4
מה דוחה הגמרא??

בהצלחה

הלכה יום שני ג אדר
שיעור הלכה ליום שני ג אדר ספר
הלכות והליכות עמוד 124 עד סוף 125*

מטלה

1 מהו גדר מצוות מתנות לאביונים

2 מהו גדר מצוות משלוח מנות

3 אדם ששולח לחברו בשר בקר קפוא שעלה לו 95 ש''ח לקילו יצא ידי חובה או לא ? ומדוע?

4 אדם שנותן לעני 300 שקלים האם קיים את מצוות מתנות לאביונים ? ומדוע?

חסידות ג אדר יום שני
שיעור חסידות ליום שני ג אדר

מטלה .
1 מהי ההגדרה של רשע ורע לו לפי התניא
2 איך יתכן אדם שלומד כל היום תורה ועדיין לפי התניא ייחשב כרשע ורע לו ?
 • 1
 • 2

חסידות יום שנישיעור חסידות ליום שלישי כז שבט

מטלה

לענות על שאלות 6.7.8.

שבעמוד 95


WhatsApp Audio 2021-02-08 at 23.35.23
טאטע טאטע ווי וועלן גייען צו דיר אז דער שומר שטייט בא דעם טיר - - -

(= אבא אבא איך נבוא אליך כשהשומר עומד בדלת)

מיהו השומר? מי?
פינייע תגיד להם מי השומר? מיהו השומר - הנפש הבהמית, שעומד עם האקדח יום ולילה 24 שעות. אין אצלו סיס פייער, אין אצלו הפסקת אש, הוא עומד עם האקדח, מכוון לראש שלך, ורוצה להרוג אותך. "צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו". והוא לא נותן ללכת לאבא.

מה יענה האבא? מה הוא יענה? הוא עונה "אה אה".. פלפולים נשאל כבר את פינייע, אבל מה שהאבא עונה הוא לא יודע, אני לא יודע על כל פנים, אולי אתה יודע מה עונה האבא?

כשהיהודי מתלונן שהנשמה נמצאת בגוף, בגלות, והוא עומד עם האקדח 24 שעות, והוא לא מניח לו...

לכן החסידים של אדמו"ר האמצעי כשהיו נפגשים, אדמו"ר האמצעי אמר שידברו על 'עתיק' ו'אריך', מה עשו החסידים הפשוטים שלא ידעו ללמוד? הרי היו בעלי עגלות שבדוחק יכלו להתפלל, מה הם דיברו? הם דיברו: "מה נשמע יענקל", "מה אתה אומר"?
"פעם אני נותן לו מכה, פעם הוא (היצר הרע) נותן לי מכה, אני מבקש מה' שהמכה האחרונה תהיה שלי", שאני אתן את המכה האחרונה. זה הם דברו.

מה אתה חושב לך? אני אותם לא שמעתי אבל שמעתי מספרים מאלו ששמעו מאלו ששמעו. אני הרי הכרתי הרבה חסידים של הצמח צדק, הרבה! לא קצת! והחסידים של הצמח צדק הכירו את אותם חסידים, הם דיברו, מה הם דיברו? דיברו עם רחבות. הם היו עניים גדולים, לא היה להם שייכות לעצבות, אייי, אז הם סיפרו שכך היו החסידים מדברים, "אני נותן לו פעם מכה, הוא נותן לי פעם מכה, אבל אני מבקש מה' שהמכה האחרונה תהיה שלי", וממילא, ככה, אני לא שמעתי, אבל שמעתי מאלו ששמעו, וראיתי אנשים שעל גשמיות לא חשבו כלום!! הם חשבו רק איך להשלים הכוונה של "דירה בתחתונים", זה הם חשבו.

אלו היו חסידים שלמדו את החסידות של אדמו"ר הזקן, הם למדו חסידות חב"ד, כי בחסידויות האחרות מצטרף ה"חוכמולוג". חסידות חב"ד לא נותנת לאף אחד להכנס; אם אתה מתחיל לשקר - נותנים בך מבט שהורג אותך; חב"ד זה אותיות אחרות, הוא לא מכניס בלופרים, כשמתחיל ללמוד כמו בעל'בוס.. יש את כל הסיפור עם ר' ברוך ז'יטומיר...

הכלל הוא כך : הדבר היחיד הוא שצריך לנסוע לרבי, וכמה שיותר. זו העיצה לגרש את השומר, את ה"צופה רשע לצדיק", וממילא עכשיו שה' עזר שאנחנו אצל הרבי, ויש משקה ויש פארבייסן, ויש זה....

ההתוועדות של רבי מענדל פוטרפאס המדוברת בשיעור חסידות עם תרגום מלא מאידיש

מבחן אמריקאי פרשת ראה

מבחן

מבחן פרשת ראה

"ספר סגור" עד 100
"ספר פתוח" עד 70


יש להגיש מבחן עד השעה 20:00
לאחר מכן יורד הציון ל70%
 • 1
 • 2
 • 3

חסידות יום רביעי ה אדר הבינוני
שיעור תניא ליום רביעי ה' אדר

הבינוני

מטלה

לענות על השאלות בעמוד 100

גמרא יום רביע ה אדר
שיעור גמרא ליום רביעי ה' אדר

דף פ ע"ב וכולן שאמרו עד מתיב רב נחמן

מטלה

1 מהן דברי המשנה בדף צ"ח?

2 מהו דינו של רפרם בר פפא?

*בהצלחה רבה לכולם*

הלכה יום רביעי ה אדרשיעור הלכה הלכות פורים
יום רביעי ה אדר
עמודים 126-128

מטלות

1 מהו "שושן פורים" ?

2 כשחל פורים ביום שישי מתי מקיימים את עיקר מצוות משתה ושמחה בערים המוקפות חומה?

3 האם מותר לעשות מלאכה בפורים ?

4 אדם שלא אוהב לשתות כיצד יקיים את מצוות "עד דלא ידע"?
 • 1

שיחה ומטלה תרומה
שיחת הרבי לפרשת תרומה

מטלה

איזה הבדל קיצוני ישנו בין בית המקדש למשכן ?

הבא שלוש דיעות מתי היה ציווי הקדוש ברוך הוא על תרומת המשכן
ומתי היתה התרומה בפועל

3 זהב כסף ונחושת מה מסמל את הצדיקים
מה את הרשעים
ומה את בעלי התשובה

מערכת לפרשת משפטים

מערכת משפטים תשפאhref="https://mbakodesh.org.il/wp-content/uploads/2020/10/שאלות-חזרה-ראה.pdf">שאלות חזרה ראה