מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

השלמה למבחן

השלמת מבחן זו מיועדת לתלמידים (שלא היו במבחן [איטח, אמיתי, בר טוב, וינפלד, זייבלד, שמעיה, אדם, מקיטן] או שיכולים היו לקבל 100+ וקיבלו פחות מציון זה (:

הרה"ת ר' דובער זקלס שליט"א

הרה"ת ר' חיים כהן שליט"א

הרה"ג ר' דובי רוזנברג שליט"א

הגה"ח ר' שייע ליברמן שליט"א

הוו"ח אי"א נו"נ ר' מענדי בייטש שליט"א

הרה"ח ר' יוסי כהן שליט"א

הרה"ג ר' יוסי נחמיאס שליט"א

הגה"ח ר' מענדי זוננפלד שליט"א

 

א. הסבר את שאלת תוס'(ד"ה ואם יש בדמיה לשכור) הוי מצי לשינויי דאין בדמיה לשכור

ב. הסבר את תשובת תוס' אלא רוב פעמים יש בדמיה לשכור, והאמת משני ליה

ג. מהו ההבדל (בדין ובטעם) אם אומרים בית זה או חמור זה ?

ד. קרא את סיכומו של הת' מענדי זוננפלד – וענה על השאלות הבאות:

  1. מדוע אם אמר השוכר 'חמור זה' – עליו להעמיד למשכיר חמור חדש?
הרא"ש אומר: שאף אם אין בדמיה לא לשכור ולא לקנות צריך לשלם לו על חצי הדרך, ואז יהיה לו עליו תרעומת (ומסביר ה'פלפולתא חריפתא', שכך הדין בגלל שאומר לו "אילו בעית למיתי עד הכא' וכו' שנהנה מעצירתו לפי שיכול למכור סחורתו, כמו שאומר תוס'), בד"א כשאמר לו חמור זה אבל אמר לו חמור סתם חייב להעמיד לו חמור חדש. דבמשיכת החמור נשתעבדו נכסי המשכיר להעמיד לו חמור, (כיוון שלא אמר לו על חמור מסוים וכו' אז יהיה חייב להעמיד לו כל זמן שמת החמור). והלכה כשמואל שמכלים הקרן (כמו שנאמר, שבדיני ממונות הלכה כשמואל).
2. האם בכל מקרה שניתן לשכור חמור חדש (במחיר יקר יותר) במקום בו מת החמור – השוכר צריך לשלם למשכיר מחיר מלא? פרט
הטו"ר כתב- ויצטרך לשלם לו על חצי הדרך רק אם נהנה כל שהוא מזה למשל שמוצא חמור אחר לשכור כאן אף אם הוא יותר יקר ואם הוא ביוקר גדול יצטרך המשכיר לשכור לו ולא יצטרך השוכר לשלם לו, או שמצליח למכור סחורתו במעט ריווח צריך ליתן לו שכרו על חצי הדרך, אף אם במקום יעדו היה מוכר זאת ביותר רוווח. אבל אם לא נהנה לא יצטרך לשלם.