מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

חומש נשא

תלמידים יקרים!

נא לפתוח את חומש במדבר, פרשת נשא, פרק ו' פסוקים א'-ח'

הנושא מדובר על 'נזיר' שהוא אדם שנודר להימנע משתיית יין, כדי להיות קדוש יותר ולהתקרב לה', נקרא נזיר, וחלים עליו דינים מיוחדים.

בפסוקים האלו נלמד על שלושת האיסורים החלים על הנזיר: פרי הגפן ותוצרתו, תספורת, טומאת מת.

ובמקביל, עם חומש פתוח, נבצע מטלה, בהצלחה: