מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

א חשבון ערב יוה"כ

ב"ה

שיעור חשבון 

נחזור על שעורי הבית מהשיעור הקודם ונלמד על כפל בקבוצות שוות

הציוד הדרוש חוברת חשבון מספר 7

שעורי בית בחוברת מסלולים7 עמודים 7-9