מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

פרשת לך לך

פרשת לך לך / למה המתין אברהם?

"והיתה בריתי בבשרכם לברית עולם" (בראשית יז,יג)

 

 

חז"ל אומרים שהאבות קיימו את כל התורה כולה. על אברהם אבינו נאמר שקיים אפילו את תקנת עירוב תבשילין. נשאלת אפוא השאלה, מדוע לא הזדרז לקיים מצווה כה גדולה וחשובה כמצוות מילה, אלא המתין עד שנעשה בן תשעים ותשע שנה, שאז ציווהו הקב"ה על המילה?

התשובה טמונה בשוני שבין המצוות שקיימו האבות לפני מתן תורה למצוות שאנו מקיימים לאחר מתן תורה. אמנם האבות קיימו את המצוות, אבל הדבר היה בכוחם האישי. אלה היו מצוות של בני-אדם – אמנם צדיקים וקדושים, אבל בני-אדם – עם המגבלות האנושיות הטבעיות. לעומת זאת, המצוות שלאחר מתן תורה יש בהן כוח אלוקי שלמעלה ממגבלות הבריאה.

מקלות כתפילין

יש כמה השלכות הלכתיות להבדל זה, ואחת מהן: המצוות שלנו מקדשות את המציאות הגשמית, לעומת מצוותיהם של האבות שנשארו במישור הרוחני בלבד. למשל, כשיהודי נוטל עור גשמי ועושה ממנו תפילין, מתקדש העור הזה ונעשה חפץ של מצווה; ואילו כאשר האבות קיימו מצווה בחפץ גשמי כלשהו, לא חדרה הקדושה לתוך גשמיותו של החפץ ולא קידשה אותו.

מוסבר בספר הזוהר, שיעקב אבינו, על-ידי פעולותיו במקלות, השרה בעולם את האורות האלוקיים הקדושים של מצוות תפילין. כלומר, אותה קדושה שאנו יוצרים על-ידי הנחת תפילין, יצר יעקב על-ידי המקלות. ובכל-זאת, התפילין נשארות קדושות גם לאחר שמסיימים להניחן, ואילו המקלות נשארו מקלות גשמיים כשהיו.

זאת, משום שיעקב אבינו קיים את המצווה בכוחותיו-הוא ולא בכוח הציווי האלוקי, ואין בכוחו של אדם בשר-ודם לחולל שינוי במציאות העולם ולהפוך דבר גשמי לחפץ ששורה בו קדושה אלוקית.

כוח לבנים

מצד שני, למצוות של האבות יש יתרון חשוב, שכן הן סללו לפנינו את הדרך והעניקו לנו כוח לקיים את המצוות שלאחר מתן תורה. על כך אמרו חז"ל: "מעשי אבות סימן לבנים". אין זה רק סימן, אלא גם מתן כוח לבנים.

משום כך היה צורך שלפחות מצווה אחת יקיימו האבות לא בכוחותיהם-הם בלבד, אלא בכוחו של הקב"ה ועל-פי ציוויו. זוהי מצוות מילה. לכן לא קיים אברהם אבינו מצווה זו מעצמו, אלא המתין שהקב"ה יצווהו עליה, משום שאת המצווה הזאת יש לקיים דווקא בכוחו של הקב"ה.

ברית בבשר

על מצוות מילה נאמר: "והיתה בריתי בבשרכם לברית עולם". בכך באה לידי ביטוי מטרת כל המצוות – שהקדושה האלוקית ("בריתי") תחדור לתוך המציאות הגשמית ("בבשרכם"), ותעמוד שם בקיום נצחי ("לברית עולם").

בכוחה של מצוות מילה יכולות המצוות של האבות להיות 'סימן לבנים', ולאפשר לנו, הבנים, להחדיר את הקדושה האלוקית לתוך המציאות הגשמית ולהכין את העולם כולו לגאולה השלמה.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר "שלחן שבת", מעובד על-פי לקוטי שיחות כרך ג, עמ' 757)

משימות

ענו במחברת פרשת שבוע על השאלות הבאות:

(אל תשכחו לכתוב תאריך וכותרת)

שימו לב! צבע השאלה מתאים לצבע המילים בתוך הטקסט בהם נמצאת התשובה…

  1. מהי השאלה ששואל הרבי על אברהם אבינו?

  2. מה ההבדל בין קיום המצוות על ידי האבות לקיום המצוות שלנו?

  3. מה תרם לנו אברהם בכך שהמתין לציווי ה' על ברית המילה?

  4. ציירו ציור המדגים כיצד קיום המצוות שלנו מחדיר אור אלוקי בחפצים גשמיים!