X

מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

משימה ראשונה

בנות יקרות!

מה שלומכן?

השבוע נקרא טקסט בחוברת ״בין השורות״ בעמוד 25

1. מצרפת סרטון הסבר למשימה

2. לאחר ביצוע המשימה יש לבחור פסקה אחת לתרגול קריאה ולשלוח אלי הקלטה שלכן.