מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

עברית בין השורות 31-32

עבדו בחוברת העבודה בעמודים 31-32