מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

הוראות והדרכות

גורל הדור בידו

"לדבר עם המלמד שידע אשר גורל דור הבא באמונה טהורה בידו היא, ואשר כל תנועה שלו שתהיה שלא כדבעי, בזה הוא עוקר ח"ו אילן וגזע מכרם ה' צבאות, וכאשר יתן על לבו על התלמיד לחנכו ולחכמו מעמיד הוא גזע ואילנא רברבא בכרם ה'".

(הרבי הריי"צ)

"קודם שתתחיל ללמוד עם התלמיד תתבונן כי מלאכת ה' היא ובדיני נפשות אתה עוסק, החיים והמוות הרוחניים שהם למעלה באין ערוך לגבי חיים ומות גשמיים – בידיך המה, אם תעבוד באמונה תעמידו על האמת, תזכה בזכיותיו וזכיות זרע זרעו עד עולם, ומכלל הן אתה שומע את הלאו.

ודע כי הכל ביד האדם וברשותו, וכאשר תתן דעתך לבך ונפשך זה יעזרך השי״ת ותעמיד תלמידים הגונים וחלקך יהא בין זהרי הרקיע, ומצדיקי הרבים באור כי טוב".

(הרבי הריי"צ)

"זכור יזכור וחקוק יהי' במוחו ולבו אשר לידו נמסרו כמה מהתל' שעל כל אחד מהם נאמר בנים אתם לה' אלוקיכם, והוא נושא האחריות".

 (אג"ק ח"ט עמ' קסח)

רבותינו נשיאינו מעוררים רחמים רבים

"לפלא מה שכותב שיש רגש דאגה אצלו, שהרי זכות הרבים מסייעתו, ורבותינו נשיאינו שמסרו נפשם על החינוך שעל טהרת הקודש, בוודאי מעוררים רחמים רבים על הצלחת מנהל בית-הספר הנקרא על שם כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר נשיאי ישראל. ובוודאי יתמסר לתפקידו הכי נעלה וקדוש כאמור – ותהיה ההצלחה בריבוי. המצפה לבשורות טובות בכל האמור, בטוב הנראה והנגלה, בעניינים הכלליים וכן בענייניו הפרטיים"

(אגרת לרב אברהם יעקב הרשקוביץ, קיץ תשי"ט)

"לאחרי ההפסק הכי ארוך נעם לי לקבל מכתבו מערב שבת הגדול בבשורה הטובה מבחינת תלמידי ביה"ס אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש אשר במחנה ואשר מצא אותם מצליחים בלימודם, ויהי רצון שיהיו ראויים ומתאימים להשם של מוסד זה. זאת אומרת מתנהגים מתאים לרצונו של כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע .. וכידוע עד כמה השקיע במוסדות אלו מכוחותיו הנפשיים והעצמים עד כדי מסירות נפש, שבמילא מובן על פי האמור ברז"ל לרועה ישראל מה עד כאן עומד ומשמש וכו' שגם עתה מעורר רחמים רבים על כל חניכי מוסדות אלו התומכים הר"מ והמשפיעים והמסייעים להצליח להם בגשמיות ורוחניות…"

כלי לברכה

צינור ההמשכות

"הבעל הבית של הרשת הוא כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר שמו נושאים המוסדות. ומובן אשר כל אלו שהשם יתברך הצליחם והעמידם על חלק היפה, להשתתף במוסד זה, הרי זהו השער וצנור דרך בו נמשכים ההמשכות – שלו ושל בני ביתו שיחיו – הן ברוחניות והן בגשמיות".

(אגרות קודש כרך ח, אגרת ב'תרח)

זכות לו ולבני ביתו

"לאחרי הפסק ארוך התקבל מכתבו מכ"ג בטבת והפ"נ שלאחריו ונעם לי לקרות בו מאשר רואה פרי טוב בעמלו בחינוך על טהרת הקודש במוסדו של כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר, ויהי-רצון שזכות זה יעמוד לו ולכל בני ביתו שיחיו בהמצטרך להם בגשמיות וברוחניות".

(אגרת לרב אברהם יעקב הרשקוביץ, שבט תשי"ז)

ברכה לילדים

"ומובן וגם פשוט אשר עבודתם בבית ספר הרשת אשר על שמו של כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר, שעל הציון הקדוש שלו יזכרו, הרי הוא הצינור וכלים להוספה בברכת השם יתברך בהמצטרך להם ובהנ"ל (ברכה לילדים) בפרט, שהרי מדתו של הקב"ה היא מדה כנגד מדה אלא שכמה פעמים ככה, מושננתם לבניך אלו התלמידים לושננתם לבניך כפשוטו.

אלא שגם זה פשוט, שמלאכת ה' היא מלאכת החינוך כהוראת חז"ל בזה – צריכה להיות ולהעשות במסירה ונתינה ושקידה, ועמידה על המשמר – מבלי להתחשב עם בלבול היצר,  בלבולים מבפנים או מבחוץ. ואם בכל מקום כן הוא, על אחת כמה וכמה בארץ הקודש תבנה ותכונן ובדורנו עקבתא דמשיחא. ויהי רצון שיבשר טוב בכל הענינים, הכללים והפרטים גם יחד.."

(אגרת מכ"ב אייר תש"כ, לרב שמעון אליטוב)

ברכה לבניין בית בישראל

"נהניתי ממה שכתב אודות בתו חי' בתי' תחי' שרוצה לקבל משרה בבתי-ספר הרשת. ובוודאי יחזקו אותה ברצון הטוב והכי נכון, כי עבודה במוסד של כבוד קדושת אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ובפרט במקצוע החינוך על טהרת הקודש – הרי זה צינור וכלי לקבלת ברכות השם יתברך בכלל, ובפרט לבניין בית בישראל על יסודי התורה והמצווה, כיון שמכינים תלמידים/ות דבתי הספר ומכשירים אותם לזה ומידתו של הקב"ה מידה כנגד מידה, ומזה מובן וגם פשוט, שאם גם תהיה משרה פנויה רק מחוץ לעיר – אין זה צריך להיות מניעה".  

(אגרת מכ"ט תמוז ה'תשט"ו)

"במענה על מכתבה  מי"ב אייר בו כותבת אודות הבעיה שעומד לפניה בקשר עם השידוך שלה בשעה טובה ומוצלחת עם האברך . . זכות התעסקותה בחינוך על טהרת הקודש במוסד אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש, יעמוד לה לתוספת ברכה מהשם יתברך הצלחה בעבודתה עבודת החינוך ובענייניה הפרטים". 

ברכה לפרנסה

"…ומה שכותב בעניין מצבו הפרטי והדוחק בפרנסה, הנה גודל זכות התעסקותו בעבודה הקדושה דיסוד והרחבת רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש אשר הם על שם כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, נשיא דורנו, להשפיע לו ולכל בני ביתו שי' המצטרך להם בגשמיות וברוחניות, וכמ"ש אם בחוקתי תלכו ופירש"י שתהיו עמלים בתורה גו' ונתתי גשמיכם בעתם . . ויה"ר מהשם יתברך שיראה זה גם בעיני בשר בקרוב ממש".  

עבודה בשמחה מרחיבה את צינורות הברכה

"ובוודאי שיוסיף אומץ וחיל בעבודתו בבתי ספר הרשת אשר על שם בעל הציון הקדוש, ויהיה זה צינור וכלי לברכה להוספה בברכות השם יתברך בהמצטרך לו ולביתו, ובוודאי יעשה זה מתוך שמחה וטוב לבב שעי"ז הרבי מתרחבים הצינורות בכל המובנים, וכידוע אשר שמחה פורץ גדר..".

(אג"ק חי"ח עמ' תקלב)

גודל השכר וגודל הנחת לקב"ה

"בנועם קבלתי מכתבה מט"ו אלול, בו כותבת אשר מנהלת היא גן חב"ד אשר בלוד הנכנס ברשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש אשר בארצנו הקדושה תבנה ותכונן במהרה בימינו על ידי משיח צדקנו. ובעת רצון יזכירוהו וכן ילדי הגן שי' על הציון הקדוש של כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להצלחה מופלגה בכל ענייני הגן הנקרא על שמו. וע"פ מאמר רז"ל, שמא מילתא היא, בוודאי יגן זכותו על ילדי הגן, הגננת וההנהלה בכל ענייני הגן וגם בכל ענייניהם הפרטים. וגודל השכר מובן הוא מגודל הנחת רוח הנגרם על ידי זה להקב"ה, וכדברי כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר בשם הבעש"ט, אשר אהבת הקב"ה לכל אחד ואחד מבני ישראל, גדולה בהרבה יותר מאהבת הורים זקנים לבנם יחידם שנולד להם לעת זקנותם".

('אגרות-קודש' כרך יז, עמ' שלו-ז)

עבודת החינוך מוסיפה בהצלחת המחנך

"ומובן וגם פשוט שכיון שזכה שההשגחה העליונה העמידתו על חלק היפה, עבודה בחינוך הכשר על טהרת הקדש, המקרב לב התלמידים לאבינו שבשמים, בוודאי שזהו מברר ומזכך ומעלה מדרגא למדרגא התלמיד והמתחנך ומוסיף בהצלחתו של המחנך והמלמד בעצמו. וכמו שכל ענייני האדם, שעל כל אדם נאמר בכל דרכיך דעהו, הרי גם זה צ"ל בשמחה וטוב לבב, שהרי ציווי השם יתברך הוא קיום התורה והמצוה וגם בכל דרכך דעהו, וק"ל."

(אגרת מי' אייר תשי"ח, לרב שמעון אליטוב)

אוצר גדול לא משליכים

"באופן עבודת הרשת, הנה כבר כתבתי כמה וכמה פעמים, ובכל זאת, לחשיבות העניין הנני כופל עוד הפעם, אשר תמיהני ביותר על יחס כמה מהמורים לעבודת הרשת, וגם חלק ממורי אנ"ש וגם הוא בכלל, שמביטים על זה כעל משרה שהם עובדים אצל אחרים, ובמילא באים אליהם בטענות.

"ואם אין שמים לב להטענות למלאות אותם במילואם, הרי המסקנה הראשונה היא שצריך לחפש משרה אחרת כי מה נפקא מינה לו באיזה אופן יקבל פרנסתו ופרנסת בני ביתו שי'. והנה כל גישה זו מופרכת היא מעיקרא.

הבעל הבית של הרשת הוא כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר שמו נושאים המוסדות. ומובן אשר כל אלו שהשם יתברך הצליחם והעמידם על חלק היפה, להשתתף במוסד זה, הרי זהו השער וצנור דרך בו נמשכים ההמשכות – שלו ושל בני ביתו שיחיו – הן ברוחניות והן בגשמיות.

אלא, שכמו בכל דבר בעולם, יש כאן חילוק תפקידים, שאלו שזכו ביותר הרי תפקידם הוא העיקר שבהמוסד היינו החינוך בפועל, מה שאין כן אחרים – אינם אלא מנהלים, תמכין דאורייתא וכו' וכו'. ומובן  אשר אחרי הנחה זו – הרי זה מעורר תמיהה ופליאה, שבר-שכל שזכה והצליח בחלק הנ"ל בא להמנהל ואומר לו: שמעני, הנני עושה לך טובה במה שמשתתף הנני בכאן, ובמילא אם תמלא את כל תביעותי טוב, ובאם לא אעזוב את המוסד כו'! והאריכות זה אך למותר.

ואם היתה הנחה הנ"ל אצל המורים מאנ"ש, הרי גם בדרך ממילא, ונוסף על זה על ידי השתדלות, היתה נחדרת באלו המורים והמורות אשר, לעת עתה, אינם מאנ"ש, ובמילא היתה עבודתם על דרך המבואר בהמשך רס"ו בעבודת עבד נאמן, שאפילו כשעובד רק בקבלת עול פשוטה, בכל זה מהדר לא רק במילוי עבודתו אלא גם בההידור.

ופשיטא, אשר מי שיש לו אוצר גדול לא יבוא לאחרים לאמר, אם תמלא משאלותי אשתמש בהאוצר, ואם לאו – אשליך האוצר חוצה ואסובב בשוקים וברחובות בעד אגורת כסף. וכנ"ל, ודי למבין.

ובטח יבאר את כל העניין הנ"ל לא רק לעצמו, אלא גם להמורים והמורות שמכירם או שיכול להכירם. והלוואי ששורותי הנ"ל – המעטים בכמות – יפעלו ככל תוכנם באיכות.

מובן מעצמו, שאין כוונתי בהנ"ל לאמר שכל התביעות שלהם אינן צודקות, או שכל חברי ההנהלה צודקים במאה אחוז בכל הנהגותיהם. וכוונתי היא רק, שהחלק היפה בהרשת הוא, חלק המורים והמורות ומקבלים ברוחניות הרבה יותר מחברי ההנהלה, וכיוון שאצל איש הישראלי הגשמי הוא מסובב מהרוחני, וכמו שכתוב אם בחוקותי תלכו גו' ונתתי גשמיכם, הרי מקבלים הם גם בגשמיות יותר מחברי ההנהלה – אם על אתר ובגלוי, או במשך הזמן ובאופן גם שאין בעל הנס מכיר בניסו.

וכבר ידוע המבואר במאמרי דא"ח מכבוד קדושת אדמו"ר מוהר"ש נ"ע, אשר באמת עניין הפרנסה בדורותינו הוא באופן ניסי ועל דרך המן במדבר. ובמילא ח"ו שיחבלו בעצמם על ידי יציאה ממוסד כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בודאי יתעסק בהרשת במרץ המתאים, והשי"ת ירבה גבולם בתלמידים ותלמידות טובים, שיהיו לתפארת לכל הרשת ובצדק יוכלו המורים-ות לאמר: ראו גידולים שגדלנו. בברכת הצלחה".

(אג"ק ח"ח, אגרת ב'תרח)