מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

תאריכים חסידיים בחודש אדר

ו' אדר – יום הולדתו של רבי מנחם מענדל ע"ה, בנו הצעיר של אדמו"ר מהר"ש, בשנת תרכ"ז. היה זה בתוך שנת האבלות על ה"צמח צדק", והוא נקרא על שם סבו ה"צמח צדק".
ט' אדר ב' – בצהרי היום נכנס הרבי הריי"צ לגבולות ארה"ב, על מנת להתיישב בה. קהל עצום של יהודים מכל החוגים והארגונים
בא לקבל את פניו. היתה בכך גם הבעת שמחה של המשתתפים על הינצלו מהנאצים.
על פי שיחות הרבי, מסמל יום זה את המהפך בהפצת התורה, שמעתה נהייתה גם ב"חצי הכדור התחתון".
ט' אדר ב' – בו ביום – ייסוד ישיבת "תומכי תמימים" הראשונה בארה"ב.
י"ד אדר – פורים – ביום זה, בשנת תר"פ, אמר הרבי הרש"ב נ"ע את מאמר החסידות האחרון בעלמא דֵ ין.
י"ד אדר – פורים – בשנת תשי"ג אמר הרבי שיחה שמיימית שבה רמז על נפילת הרודן של ברית-המועצות – סטאלין. תיכף לאחר מכן פתח במאמר חסידות )שני באותה התוועדות!( שבו דובר על שורשו של המן, הפור שהפיל, וההסבר למפלתו. כעבור כמה ימים התברר שסטאלין מת באותה שעה…
ט"ז אדר – הרבי הריי"צ מקבל את האזרחות האמריקנית, בשנת תש"ט.
כ"ה אדר – יום הולדת הרבנית הצדקנית חיה מושקא ע"ה, בשנת תרס"א, בעיירה סמוכה לליובאוויטש. יום זה נהיה הגורם לכל התוועדויות יום ההולדת שנערכו מאז שהורה הרבי איך לציין את יום ההולדת הפרטי – בכ"ה באדר תשמ"ח.

תאריכים כלליים בחודש אדר

א' אדר – פטירת רבי אברהם אּבן עזרא, ממפרשי המקרא, בשנת ד' תתקנ"ד.
ד' אדר ב' – פטירת תלמיד הבעש"ט, הצדיק ר' לייב שרה'ס, מגדולי החסידות בדור הראשון. מפורסם בכך שעסק בפדיון שבויים, של יהודים שסבלו מידי הפריצים.
י"ב אדר – יום טוריינוס, ממושלי רומא שעשה צרות רבות ליהודים. בתו נמצאה הרוגה, והוא האשים את היהודים במעשה ורצה להורגם. שני אחים בשם לוליינוס ופפוס נטלו על עצמם את האשמה ונהרגו בידיו, ובכך הצילו את אחיהם היהודים. הם ידועים בשם "הרוגי לוד". טוריינוס בא תיכף על עונשו משמים – ומת במיתה משונה. אותו יום י"ב אדר היה, ונקבע ליום הודיה.
י"ג אדר – היום שנקבע להשמדת היהודים )ר"ל( בכל מלכות אחשוורוש, בעצת המן, בחודש ניסן )בשנת ג' ת"ד(.
ביום זה, בשנת ג' ת"ה, "ונהפוך הוא, אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם".
ביום זה צמו היהודים, כדי שיזכו לניצחון בזכות התענית והתשובה, ונקבע לתענית ]"תענית אסתר"[ מדי שנה. ביום זה נהרגו בידי היהודים – עשרת בני המן.
י"ד אדר – היום שבו נחו היהודים מאויביהם במדינות המלך. בשושן הבירה המשיכו היהודים לפגוע באויבי נפשם. נס פורים אירע לפני כ-2304 שנים.
ט"ו אדר – היום שבו נחו בשושן הבירה מהמלחמה באויבים. שושן פורים.
כ' אדר – היום שבו אירע הנס המפורסם בירידת הגשמים על ידי תפלת חוני המעגל, לפני כ-2100 שנים.
כ"ג אדר – תחלת שבעת ימי המילואים )כ"ג – כ"ט(, שלאחריהם הוקם המשכן, בשנת ב' תמ"ט.