מעלין בקודש
---
רשת חינוך חבד

לומדים מהספר

הקדמה לפרק הכונס

הקדמה לפרק הכונס

+
מיומנות מרכזית בסוגיה: הכרת דף הגמרא, תפקיד הגמרא בפירוש המשנה, היכרות כללית עם מסכת "בבא קמא" ופרק הכונס.

זו הקדמה כללית לקראת הפרק שיכלול דילמות הלכתיות בדיני בהמה שהזיקה, בעיקר בנזקי שן וכן, בחלק השני של פרק הכונס, דיני האש.

תוך מטרה לסקרן את התלמידים שבפרק זה יהיו הרבה דילמות מעניינות. ב. הכרת המושגים 'מזיק' ו'ניזק'.

הדרך להכניס את הילדים לדילמות היא באמצעות סיפור בו ילדי 'חבורת גמרא' המתארחים במושב בביתו של מוטי. 

א.הקומיקס מעלה שתי דילמות: האם חייבים על נזקי אש? האם חייבים על נזקי אכילת הבהמה.

השאלה כאן אינה האם חייבים או לא, בכך נדון במהלך הפרק.

אלא ברמה הטכנית

1. מה היו המקרים, פירוט המקרה (לא הדינים).

2. מי הוא המזיק ומי הוא הניזק. במקרה של האש הילדים הם המזיק ודני, בעל המחסן הוא הניזק.

באותו זמן העז של דני אוכלת להם את הממתקים המזיק הוא דני והניזק הם הילדים.

ב.התלמידים יתנו שם לסוגי הנזקים: נזק האש ונזק אכילת הבהמה.

לאחר הדיון בכיתה המורה יכוון את התלמידים ל"ארבעה אבות נזיקין" – שהוא בעצם פרק וכותרת הפתיחה לכל מסכת 'בבא קמא' שם מובאים ארבעה אבות נזיקין.

קושי תלמיד: "ובער בשדה אחר" הפסוק של שן משתמע גם כן כמו אש. לכן המורה ידגיש לתלמיד את הפסוק אנחנו ובעירנו – כלשון רש"י שם – בהמתנו.

התלמידים יזהו שהפסוק "כי יבער איש" עוסק בדיני היזק הבהמה ולא נזקי האש.

  • שאלת פתיחה

PREV