מעלין בקודש
---
רשת חינוך חבד

לומדים מהגמרא

סוגיה 1

פתיחה לפרק המניח

דף כז עמוד א
במשנה

+
 • שאלת פתיחה

  מספר שאלות לפתיחת הפרק:
  מה פירוש "בבא קמא"? (שער ראשון מתוך שלשה שערי מסכת נזיקין).
  מה הנושא של בבא קמא? בדיני נזיקין לסוגיהם.
  איך נקרא הפרק הראשון של מסכת בבא קמא? (ארבעה אבות נזיקין)
  מה הן ארבעת אבות הנזיקין? (שור, בור, מבעה והבער, אלו הנזיקין שהוזכרו בתורה)

  מומלץ לעבור על המשניות בפרק המניח ולכתוב את נושאי הפרק על ידי התלמידים באופן עצמאי (מצורפת טבלת עזר).
  לאחר מכן נברר: על איזה מאבות הנזיקין מדובר בפרק שלנו 'המניח'?
  [חלקו הראשון של הפרק הוא בדיני תקלות (בור) וחלקו השני בדיני נגיחה (קרן)]

 • יסודות התורה שבעל פה

  • סדרי משנה

   משניות שסידר רבי יהודה הנשיא, שקיבץ את התורה שבעל פה כדי שלא תשתכח התורה מישראל. הוא חילקם לששה סדרים, המחלקין את התורה לששה נושאים כלליים 'זמן נקט'.

  • מסכת

   שישים מסכתות יש במשניות, כעשר מסכתות לכל אחד מששת הסדרים. כל מסכת מהווה תת נושא. לדוגמה בסדר מועד שעניינו ההלכות הקשורות למועדי השנה, יש את מסכת ראש השנה, פסחים וכו'. מסכת שלנו היא בבא קמא – שער ראשון מתוך שלשה חלקים אליהם מחולקת מסכת 'נזיקין' שבסדר נזיקין. בבא קמא – עוסקת בדיני הנזקים שבין אדם לחבירו בבא מציעא – בדיני ממונות, בבא בתרא – בדיני שותפויות.

  • פרק

   תת נושא בתוך הנושא הפרטי. לדוגמה במסכת שבת יש פרק העוסק בדיני הכותב בשבת ויש פרק בדיני הבונה וכו'. הפרק שלנו המניח, עוסק בחלקו הראשון בדיני נזקים שנעשו על ידי הנחת תקלה (בור) ובחלקו השני בדיני נזקים שנעשו על ידי נגיחת השור.

 • מושגים

  • מזיק
   האדם שגרם נזק לחברו
  • ניזק
   האדם שנגרם לו הנזק על ידי חברו
 • מבנה

  • חלוקת המשנה לרישא וסיפא על פי חילוק של מקרה- דין
 • דף הגמרא

  תלמוד בבלי מהדורת נהרדעא החדש מהוצאת ח. וגשל - © כל הזכויות שמורות
  תלמוד בבלי מהדורת נהרדעא החדש מהוצאת ח. וגשל - © כל הזכויות שמורות

קבצים להעשרה

מצגת פתיחה לפרק המניח
מבדק כתב רש"י
מבדק הכרת הדף
דף העשרה למתקדמים - רשת - לתלמיד
דף העשרה למתקדמים - רשת - תשובות למורה
טבלה למיפוי נושאי הפרק -רשת
PREV