מעלין בקודש
---
רשת חינוך חבד

לומדים מהספר

סוגיה 1

האחריות והתשלומים על נזקי השן

+
מיומנות מרכזית בסוגיה: חלוקה למקרה ודין – מציאת הטעם להבדלי הדינים
 • שאלת פתיחה

  דיון בכיתה: מטרה: התלמידים יעלו את הדילמה: מצד אחד העז של דני אכלה אז הוא צריך לשלם. מצד שני – העז שלו ברחה בלילה – מה הוא יכול לעשות?

 • יסודות התורה שבעל פה

  • משנה - תורה שבעל פה

   המשנה היא מסורת התורה שבעל פה שהועברה מרב לתלמיד, ושוננה בעיקר בידי חמשת תלמידי רבי עקיבא (רבי יהודה, רבי יוסי, רבי מאיר, רבי שמעון, רבי אלעזר). רבי יהודה הנשיא קיבץ את כל המסורות וערך מהן נוסח אחיד מבורר.

  • סדרי משנה

   המשנה מחולקת לשישה סדרים, לפי שישה נושאים כלליים (שראשי התיבות שלהם הוא "זמן נקט": זרעים (דינים הקשורים בצמחי האדמה והפירות), מועד (הלכות זמני ומועדי השנה), נשים (הלכות המשפחה, בין איש לאשתו), נזיקין (הלכות שבין אדם לחבֵרו), קדשים (עבודת המקדש) טהרות (טומאה וטהרה). כל סדר כולל מסכתות שהן נושאים בתוך הנושא הכללי (כמו נזיקין – סנהדרין (בית הדין הגדול), אבות (ענייני דרך ארץ), נזיקין).

  • מסכת נזיקין, בבא מציעא.

    מסכת נזיקין (בתוך סדר נזיקין יש גם מסכת נזיקין) היא מסכת גדולה שעניינה דינים ומשפטים בין אדם לחבֵרו. הגמרא חילקה אותה לשלושה שערים (מסכתות): בבא בתרא (שער אחרון) העוסקת בשותפויות ומכירות, בבא מציעא (שער אמצעי)

   העוסקת בממון של השני שבא לידי בתור מציאה או בתור פיקדון וכדומה, ולענייננו, מסכת בבא קמא (שער ראשון) העוסקת בדיני נזקים.

  • תנא קמא

    כאשר המשנה מביאה הלכה בסתם ואחר כך שם תנא החולק על ההלכה, אנו נכנה את הדעה הראשונה בשם 'תנא קמא' (התנא הראשון) או 'חכמים'.

 • דמויות

  • רבי שמעון
   בר יוחאי מחמשת תלמידיו האחרונים של רבי עקיבא. מחבר ספר הזוהר
 • מושגים

  • שומא
   ('שמין') הערכת שווי של קרקע או חפץ. וכן הערכת נזקים.
  • ארבעה אבות נזיקין:
   שור, בור, מבעה, הבער. אלו הם סוגי המזיקים שהוזכרו בתורה. שור, בור ואש נשנו במפורש, רגל ושן נלמדו מהפסוק "ושילח (רגל) את בעירו וביער (שן) בשדה אחר".
  • 'גרמא'
   נזק שאדם גרם, אך לא עשה בצורה ישירה, דינו: פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים עד שישלם. יש האומרים שהוא פסול לעדות עד שישלם (מאירי).
  • חֵרש
   אינו שומע ואינו מדַבר, נחשב כאינו בן דעת כשוטה וקטן.
  • בית סאה
   שטח של 50 אמה על 50 אמה (כ-530 מ"ר), בו ניתן לזרוע סאה של תבואה. אורכו של חצר המשכן היה בית סאתיים (100 על 50 אמה).
PREV