מעלין בקודש
---
רשת חינוך חבד

סוגיה 12

מציאת מטבעות

+
מיומנות מרכזית בסוגיה: 1. שאלת סתירה פנימית ("הא גופא קשיא"), 2. סוגיית תיקון נוסחא ("אי אתמר הכי אתמר").
 • שאלת פתיחה

  האם מוטי צריך להכריז על המטבעות שמצא? נמקו את תשובתכם!

 • יסודות התורה שבעל פה

  • דיוקים במשנה–

   כאשר יש שני דיוקים סותרים מדברי המשנה ("הא גופא קשיא"), הדבר נחשב כסתירה מפורשת ויש לתרצה.

    

  • הגמרא מבררת את מקרי המשנה

   הגמרא מבררת את המקרה המדויק בו עסקה המשנה. לעתים מעמידה הגמרא את המשנה במקרה מסוים בלבד, זהו הנקרא 'אוקימתא' – הַעֲמָדָה. (כמו בסוגייתנו "ג' מטבעות זעג"ז" מעמידה הגמרא בעשויים כמגדלים, שלושה מלכים וכיו"ב).

  • העברה במסורת

    דברי האמוראים הועברו בעל פה. הם הועברו בלשון הקודש כמתכונת המשנה, לעתים חלה אי הבנה או אי דיוק בהעברת דבריהם, מגלים אותה כשאין הגיון או שיש קושיה על הדברים, ולכן מתקנים הגירסה "אי אתמר הכי אתמר". בדרך כלל הכוונה שהייתה גם גירסה אחרת, ולפי הקושיות מגלים שהגירסה האחרת היא הנכונה. 

  • אמורא = מפרש.

   אמורא פירושו מתורגמן. אין סמכותו כתנא והוא אינו יכול לחלוק על תנא אלא רק לפרשו. כאשר אמורא מחדש הלכה או מתרץ שאלה, עליו להביא סיוע ממשנה או ברייתא. כאשר יש עליו קושיה מברייתא נדחין דבריו.

  • כללי פסיקה רבי חנינא ורבי יוחנן

   הלכה כרבי חנינא, לפי שהיה רבו של רבי יוחנן.

  • רבי חנינא

   אמורא בדור הראשון בארץ ישראל. תלמידו חביבו של רבי יהודה הנשיא. היה דיין בציפורי ורבו של רבי יוחנן.

  • רבי יוחנן

   גְדול אמוראי ארץ ישראל. מניח את הבסיס והיסודות של התלמוד הירושלמי. למד אצל רבי יהודה הנשיא בקטנותו. שימש שנים רבות כראש ישיבת טבריה.

 • מושגים

  • מטבעות
   שווי המטבעות בימיהם היה לפי ערך המתכת מנחושת, כסף או זהב ומשקלה. על המטבע הייתה מוטבעת צורת המלך או סמלי המדינה (כמו בסוגייתנו - שלושה מלכים או מלך אחד)
 • אוצר מילים, קריאה והיגוי

  • ביאורי מילים מרכזיות בסוגיה
   -

   תַּנְיָא – שְׁנוּיָה בָּרַיְתָא

   נָמֵי – גַּם 

   הָכִי – כָּךְ 

   שָׁנוּ – שָׁנִינוּ 

   לְהוּ – לָהֶם 

   הֵיכִי – אֵיךְ  

   אִי – אִם 

   אִתְּמַר – נֶאֱמַר 

   אָמְרִינַן – אוֹמְרִים אָנוּ 

   מְצִיעָא – אֶמְצָעִי 

   הָא – זֶה 

   קַשְׁיָא – קָשָׁה 

   אֵימָא – אֱמֹר 

   סֵיפָא – סוֹף 

   תְּלָת – שָׁלֹשׁ

 • מבנה

  • מילות מפתח
   מילת מפתח פירוש הגדרה
   לֹא שָׁנוּ  לא שנינו אוקימתא
   תַּנְיָא נָמֵי הָכִי  שנינו בברייתא גם כן כך סיוע מברייתא
   הָא גוּפָא קַשְׁיָא  זאת עצמה קשה סתירה בתוך מקור אחד
   אֶלָּא  אלא תירוץ הדוחה את הנאמר קודם לכן
   הֵיכִי דָמֵי  איך מדובר שאלת בירור
   מַאי  מה שאלת בירור
   מַאי אִרְיָא מדוע דווקא שאלת בירור 
 • חשיבה והבנה

  • למעמיקים - ניתוח:

   התלמיד ילמד לדייק בעצמו ממה שלא כתוב: מה יהיה הדין ב"משלחפי שלחופי" לפי הרישא/ הסיפא (ראה בעזרים).

  • פרשנות:

   התלמיד יֵדע שתי פרשנויות שונות במושגים "מפוזרות" (הוו"א ומסקנה), ובמושג "מגדלים" (רבי חנינא – מגדל העולה ומתקצר, ורבי יוחנן – מגדל ישר).

  • השוואה

   התלמיד יַשווה בין הלשונות של רבי חנינא ב'הוה אמינא' ובמסקנה – אֵילו מילים השתנו? מה משמעותן?

  • סיכום וניסוח:

   התלמיד יסכם את דין וטעם ג' מטבעות: 1. אוקימתת רבי יצחק מגדלאה. 2. דין משלחפי שלחופי בהוא אמינא ומסקנה. 3. מחלוקת רבי חנינא ורבי יוחנן באוקימתת המשנה. 4. כיצד מכריז בהוא אמינא ובמסקנה.

  • קשיי לומד:

   . הבנת ה"היכי דמי" עשויה להיות מסובכת לתלמידים. עיקרון השאלה הוא פשוט: הלוא המשנה קבעה שהחזרת המטבעות קשורה לסידורם כמגדל ולא לגודל שלהם – ומה משנה מאֵילו מדינות (כמה מלכים) המטבעות?! אולם הגמרא נוקטת את זה בלשון קצת מורכבת: "אם עשויין כמגדלים – חייב להכריז (אפילו במלך אחד), ואם לא עשויין כמגדלים הרי אלו שלו" (אפילו שלושה מלכים). יש כאן שני "היכי דמי" בסוגיה – הראשון כקושיה, והשני כשאלת בירור "והיכי דמי ד…". התלמידים ילמדו לזהות בין שתי המשמעויות. 2. הבנת המחלוקת בין רבי חנינא לרבי יוחנן עלולה להיות מסובכת. כי הגמרא דנה קודם כול בפירוש דברי רבי חנינא ורק אחר כך מציגה את דברי רבי יוחנן. המלצה – להקדים מראש את המחלוקת כפי שהיא מובנת בסוף. [מומלץ להגדיר זאת כך: יש שני פירושים ל"מגדל" (התלמידים בעצמם יאמרו/יציירו מהו מגדל – ישר (כמו מגדל של ימינו) או עולה ומתקצר (כמו מגדל מים של פעם)]. רבי יוחנן למד שגם ישר נקרא מגדל, ואילו רבי חנינא למד שרק עולה ומתקצר נחשב למגדל. אלא שבתחילה הגמרא לא הבינה את דבריו שאמר "שלושה מלכים", רק לבסוף היא הבינה שכוונתו לשלושה גדלים ולא משנה מהן המדינות.

 • ערכים

  • דייקנות בדיבור –
   כשמספרים דבר בשם מישהו אחר, צריכים לדקדק בדבריו כדי שלא יתפרשו בטעות בצורה לא נכונה, מה שיכול לגרום למריבות בין אנשים או לטעויות (כמו שדברי רבי חנינא בסוגיה נאמרו בצורה לא נכונה והיו צריכים לתקן ולהסביר לְמה באמת התכוון).
 • הלכה

  • הלכה
   שלושה מטבעות באותו גודל אינם נחשבים לסימן ואנו חוששים שמא נפלו – ולכן אין חייב להכריז, רק אם היו בשלושה גדלים חייב להכריז (כרבי חנינא, לפי שהוא רבו של רבי יוחנן והלכה כרב במקום התלמיד) (שו"ע חו"מ סי' רסב סעיף יב ובהגהה). וכתב הרב שלמה זלמן אויערבך זצ"ל שאם הם הרבה מטבעות, כמו 10 מטבעות, המונחים כמגדל, חייב להכריז אפילו הם באותו גודל.

קבצים להעשרה

מצגת מלווה לחוברת הרשת עם תשובות
מאת: הרב שימי ברוידא
PREV