מעלין בקודש
---
רשת חינוך חבד

סוגיה 2

אבות ותולדות – האם הם כיו"ב?

+
 • שאלת פתיחה

  הקניית מבנה הכללי של הסוגיה כהקדמה ללמידתה המפורטת:
  א. מה ההגדרה של אב? (מי שיש לו ילדים – תולדות)
  ב. הצגת השאלה: האם תולדות נזקין דומות לאב בדיניהם? (ניתן להמחיש מאב ובן בגשמיות שיש ילדים הדומים לאב ויש ילדים שאינם דומים.)?
  ג. הרחבת השאלה – האם 'תולדות תורניות' אחרות דומות לאבותיהם? – עיינו בהמשך הסוגיה לגבי תולדות שבת ולגבי תולדות טומאה – וראו את ההבדל ביניהם!
  ד. חזרה לשאלה המרכזית – – האם התולדות כאן (נזיקין) דומות לאב (כמו בשבת) או לא (כמו בנזיקין).

 • יסודות התורה שבעל פה

  • דימוי מילתא למילתא

   הלכות התורה נלמדים אחד מהדומה לו. גם כאן אנו מבררים את היחס בין אבות הנזיקין לתולדותיהם מאבות אחרים שמצינו במשנה – אבות שבת ואבות הטומאות

 • מושגים

  • אבות של שבת
   מספרם (ל"ט), דינם (במזיד סקילה, בשוגג חטאת), דין עשיית תולדה יחד עם אב (לרבנן חייב אחד ולרבי אליעזר שניים) (תוס': התראה – כדי לחייב במזיד יש להתרות את האדם תחילה אבות: בורר, מרקד, תולדות: משמר, נוטע, מבשל, עגלות, מושיט, מכניס)
  • אבות הטומאה
   מי הם ג' האבות, מי תולדותיהם (הנוגע בהם) ומה מטמאין (כמובא בגמרא) (תוס' – טומאת בגדים שעליו, חרב הרי הוא כחלל)
 • מבנה

  • תבנית:

   מבנה עיקר הסוגיה הוא בתבנית אחת:

     דיוק: מדקתני אבות מכלל דאיכא תולדות

   שאלה: "כיו"ב או לאו כיו"ב .

   מקור 1: גבי שבת תנן . . אבות מכלל דאיכא כו' כיו"ב . .

   מקור 2: גבי טומאות תנן אבות מכלל דאיכא וכו' . . לאו כיו"ב.

   סיכום השאלה והתשובה: הכא מאי? א"ר פפא יש מהן כיו"ב ויש לאו כיו"ב

 • תוכן

  הבנת הדילמה אבות דשבת – כיו"ב. אבות דטומאה – לאו כיו"ב – למה דומים אבות נזיקין?

  הבנת החילוק מדוע נקראו 'אבות' בשבת (לת"ק – לחייב. ולר"א – מצד חשיבות במשכן) ובטומאה (לעניין חומרת הטומאה)

 • רשי ותוס'

  • מטרות כלליות:

   א. דיוקים בנוסח הגמרא ('הך דהוה במשכן חשיבא', 'מטמא אדם וכלים'). ב. העלאת תירוצים שלא הובאו בגמרא וביאור הסיבה (נפק"מ לר"א לענין התראה, תולדות כיו"ב בכלי מתכות באבות הטומאות)

  • תוד"ה ולרבי אליעזר

   נושא: האם לדעת ר"א יש נפק"מ בין אב לתולדה? 

   מבנה: קושיא וב' תירוצים: קושיא: מדוע לא מביא נפק"מ לעניין התראה. תירוץ א': אין חיוב להתרות אתולדה בשם האב. תירוץ ב. זהו פירוש תירוץ הגמרא  

   (קושי בסיום דברי התוס' ועוד דנוטע ומבשל – עיין מהר"ם)

  • תוד"ה ה"ג הך דהואי במשכן

   נושא: ביאור התירוץ ודיוק בגירסתו 

   מטרה: דקדוק בגירסאות הגמרא

   הקדמה נחוצה: הכנסה והושטה. עבודת הלויים בקרשי המשכן והעגלות. 

   תוכן: שאלה סמויה: יש מלאכות שהיו במשכן ואינן אבות (הכנסה, הושטה)

   תשובה: צריכים ב' תנאים א. במשכן. ב. חשיבא. ב' גירסאות בתירוץ הגמרא

  • תוד"ה דאילו אב מטמא אדם וכלים
   1. שלילת גירסת "אדם ובגדים". ב. קושיה שגם בטומאה מצינו תולדה כיוצא בה (כלי מתכות) ותשובה
 • ערכים

  • השפעה על הסביבה
   בדרך הרמז: אבות ותולדות –ההשפעה של כל אחד על סביבתו לצד החיוב (שבת - אב שהיה במשכן) או לצד השלילה (אב הטומאה)

קבצים להעשרה

תרשים לסיכום הסוגיה
ניתן למחוק חלק מהמלל ולתת לתלמידים להשלים בעצמם כדף עבודה
דף העשרה למתקדמים - רשת - לתלמיד 2
דף העשרה למתקדמים - רשת - למורה 2
דף העשרה למתקדמים - רשת - לתלמיד 1
דף העשרה למתקדמים - רשת - למורה 1
PREV