מעלין בקודש
---
רשת חינוך חבד

לומדים מהגמרא

לומדים מהספר

סוגיה 2

רמת השמירה הנדרשת למזיקים

דף נה עמוד ב
גמרא ת"ר . . ש"מ.

+
מיומנות מרכזית בסוגיה: בירור זהות התנא וחשיבות הדבר (יסודות התושב"ע).
 • שאלת פתיחה

  א. התלמידים יבינו את המקרה שהילדים התגרו בו והוא נשך את גרשון.
  ב. מטרה: לעורר את הדילמה מצד אחד- הכלב לא היה קשור מספיק טוב ולכן בעליו חייב, מצד שני – הילדים התגרו בו ולכן הם גרמו לו להזיק.
  [הערה: נשיכת כלב לא הוזכרה בסוגיה, אך בשל היותה מצויה יותר היא נבחרה להיות בשאלת הפתיחה כשהמטרה היא להשליך עליה מתוך הדיון בגמרא].

 • יסודות התורה שבעל פה

  • סתם משנה

   רבי יהודה הנשיא הוא עורך ששה סדרי משנה, אך ערך את המשניות שקיבל מרבותיו וכמעט לא הכניס בתוכם את דעת עצמו (ובעיקר הכניסה בתוספתא על המשנה). את עיקר נוסח המשנה לקח מרבי מאיר. ולכן "סתם משנה רבי מאיר", נעדיף להעמיד סתם משנה כדעת כולם, ובמיוחד כדעת רבי מאיר וכדעת רבי. להלכה אנו פוסקים ש"הלכה כסתם משנה", ואם יש אחר כך מחלוקת  הלכה כסתם? (תוספות ד"ה דרך הרבים סוגיה ).

  • המשנה מדויקת בדוגמאותיה

   כאשר המשנה בוחרת דוגמה חריגה (כמו  "הכונס צאן" במקום "שור" בו עסקה עד עתה)) היא באה ללמדנו הלכה. לדוגמה – ניתן להבין שזה בא למעט מקרה אחר.

  • זיהוי התנא

   רבי יהודה הנשיא ליקט את המשניות. חלקן הביא בשם אומרם וחלק הביא ללא שם. לכן יתכן שמשנה אחת סתמה כדעה אחת ואילו אחר כך מופיע הדבר כמחלוקת. זאת תברר הגמרא במילים: "מאן תנא" (בדרך כלל כששואלים זאת, הרי זה מפני שיודעים שיש כמה דעות)..

 • דמויות

  • רבי אלעזר (התנא)
   בן שמוע. מתלמידי רבי עקיבא. העמיד תלמידים הרבה, ביניהם רבי יהודה הנשיא. האריך ימים, מוזכר בין עשרת הרוגי מלכות.
  • רבי אלעזר (האמורא)
   בן פדת. עלה מבבל. גדול תלמידיו של רבי יוחנן. לא אמר דבר שלא שמע מפיו. לאחר פטירת רבי יוחנן כיהן כשנה אחת תחתיו עד לפטירתו הוא. *קושי תלמיד - בסוגיה מוזכרים שני חכמים בשם רבי אלעזר, הזיהוי מיהו תנא ומי אמורא הוא בהתאם למקום בו מוזכרת האמירה שלו האם בתוך ציטוט ממשנה או מברייתא (תנא) או שזוהי מימרא בגמרא (אמורא).
  • רבי יהודה
   (ברבי עילאי) – מתלמידי רבי עקיבא. הלכה נפסקה כמותו במחלוקותיו עם רבי מאיר.
  • רבי מאיר
   תנא מתלמידי רבי ישמעאל ורבי עקיבא. נוסחתו הייתה הבהירה ביותר מבין נוסחאות המשנה, ולכן קבע רבי את 'סתם המשנה' שלא הוזכר בה שֵם כגירסת רבי מאיר. היה חריף ביותר, עד שחכמים לא יכלו לרדת לסוף דעתו ולכן לא פסקו הלכה כמותו.
 • מושגים

  • שור תם
   שור שנגח בפעם הראשונה והשנייה, משלם חצי מדמי הנזק, בתנאי שאין זה עולה על סכום השור עצמו ('מגופו').
  • שור מועד
   שור שנגח בפעם השלישית ואילך, משלם נזק שלם, גם אם מחירו יותר ממחיר השור עצמו ('מהעלייה').
 • אוצר מילים, קריאה והיגוי

  • ביאורי מילים מרכזיות
   -

   ת"ר,- תָּנוּ רַבָּנַן

   א"ר – אָמַר רַב

    מַאן – מִי

   סַגִּי  מַסְפִּיק

    לֵיהּ – לוֹ

   ר"י – רַבִּי יְהוּדָה

    תְּנַן, – שָׁנִינוּ בַּמִּשְׁנָה 

   ר"מ רַבִּי מֵאִיר

    ר"א – רַבִּי אֶלְעָזָר

   תֵּימָא – תֹּאמַר

    שָׁאנֵי – שׁוֹנֶה

   הָא – זֶה / הֲרֵי /אֲבָל

   טַעְמָא טַעַם

   מַתְנִיתִין – מִשְׁנָתֵנוּ

   נָמֵי – גַּם

    דַּיְקָא – מְדֻיֶּקֶת

    קָתָנֵי – שׁוֹנֶה בַּמִּשְׁנָה

   מִכְּדֵי -מִכֵּיוָן

    עָסְקִינַן – עוֹסְקִים אָנוּ

   אָתֵי – בָּא

    מַאי – הָאֵם

    לָאו – לֹא

   כְּתִיבָא – כְּתֻבָּה

   בֵּיהּ – בּוֹ

   קמ"ל – קָמַשְׁמַע לַן 

    ש"מ – שְׁמַע מִינָּה

 • מבנה

  • מילות מפתח

       

   מילת מפתח פירוש הגדרה
   תָּנוּ רַבָּנַן שנו רבותינו פתיחה לברייתא
   תְּנַן שנינו ציטוט ממשנה
   מַאן תַּנָּא מיהו התנא שאלת בירור
   אֲפִלּוּ תֵּימָא אפילו תאמר דחיית אוקימתא
   שֶׁנֶּאֱמַר שנאמר מקור בפסוק
   אָמְרִי לָהּ אומרים לה גירסה נוספת
   שָׁאנֵי שונה תירוץ מחלק
   דַּיְקָא נמי מדויקת גם סיוע
   ש"מ שמע מינה (כאשר מופיע בסוף הקטע) ההוכחה התקבלה
 • דף הגמרא

  תלמוד בבלי מהדורת נהרדעא החדש מהוצאת ח. וגשל - © כל הזכויות שמורות
  תלמוד בבלי מהדורת נהרדעא החדש מהוצאת ח. וגשל - © כל הזכויות שמורות
 • חשיבה והבנה

  • הסבר

   התלמידים יֵדעו להסביר מאיזו מילה למדים שהתורה מיעטה בשמירתם של בור, אש, שן ורגל, וכיצד זה משתמע (מה היה צריך להיכתב לולי זאת, וכיצד מילה זו מלמדת את החידוש). התלמידים יֵדעו את שלושת הדינים בשמירת שור מוּעד וטעמיהם. התלמידים יֵדעו מיהו תנא קמא של משנתינו בהווה-אמינא ולמסקנה. התלמידים יֵדעו מדוע צריכים להביא את "דתניא" (הוכחה לכך ש"ושלח" זה שן וכו'). התלמידים יבינו את המושג "כעין ושלח" "כעין וביער" (יֵעזרו ברש"י כעין מבעיר, כעין ובער). התלמידים יבינו את הדיוק למה מהמילה "צאן", משתמע דווקא שן ורגל (רש"י מדקתני צאן)

  • רש"י

   הכרת רש"י כמפרש הגמרא, ומתקן גרסתה. התלמידים יעיינו ברש"י ד"ה "ונעל בפניו כראוי גרסי'" ויבינו מה השינוי של גרסת רש"י מגרסת הגמרא ומדוע (רש"י נקט כלשון המשנה).

 • ערכים

  • כוונה
   התורה מחייבת שמירה רבה יותר בקרן מאשר בשן ורגל. שן ורגל אין כוונתן להזיק ואילו קרן מתכוון להזיק. על חשיבות הכוונה אנו יכולים ללמוד עד כמה צריכים להיזהר כשחושבים לא טוב על יהודי, ומאידך עד כמה מועילה הכוונה בתורה, בתפילה, ברצון להשתפר.
 • הלכה

  • הלכה
   השלחן ערוך פסק כרבי יהודה, שלמועד די בשמירה פחותה ולתם צריך שמירה מעולה, כיון שהפסוק "ולא ישמרנו בעליו" נאמר לגבי מועד, ממנו לומדים שדי בשמירה פחותה.
PREV