מעלין בקודש
---
רשת חינוך חבד

לומדים מהגמרא

סוגיה 2

רצה לשלם – האם קונה כפל?

דף לד עמוד א
שילם ולא רצה לישבע. . משלם תשלומי כפל לשוכר

+
מיומנות מרכזית בסוגיה: דיוקים (סותרים) מתוך משנה.
 • שאלת פתיחה

  שימו לב! לפי תכנית הלימודים מדלגים על הקטע "מתקיף לה רמי בר חמא" עד דף לד עמוד א "דקיימא באגם"

  במסגרת 'שנת החסד' בתלמוד התורה נערך מבצע שכל מי שעוזר לחברו ונרשם. מקבל כרטיס הגרלה.
  אלי איבד את הכדור ובכה מאד, חברו מנדי הבטיח לו שיביא לו מחר כדור משלו במתנה.
  בסוף היום מצא אלי את כדורו ולמחרת לא היה צריך מנדי להביא לו כדור אחר.
  דיון בכיתה:
  האם לדעתכם אלי זכאי לכרטיס הגרלה?
  הקדמה:
  דיון זה נכון גם ביחס לשומר ששילם ולא רצה להשבע, שהוא זכאי לכפל.
  השאלה היא מה הדין במקרה שאמר שמוכן לשלם
  אבל עדיין לא שילם – האם גם זכאי לקבל את הכפל?

 • יסודות התורה שבעל פה

  • סיוע לאמורא

   נכונות דברי אמורא נבחנים על פי משניות – המסייעות לדבריו או סותרות אותם.

 • דמויות

  • רבי יוחנן
   דול אמוראי ארץ ישראל. מניח את הבסיס והיסודות של התלמוד הירושלמי. למד אצל רבי יהודה הנשיא בקטנותו. שימש שנים רבות כראש ישיבת טבריה.
  • רבי חייא בר אבא
   היה כהן, מאמוראי ארץ ישראל בדור השלישי. נולד בבבל ועלה לארץ ישראל ללמוד תורה אצל רבי יוחנן. מסר שמועות רבות משמו.
 • אוצר מילים, קריאה והיגוי

  • ביאורי מילים מרכזיות
   -

   אִין – כֵּן

   הָא – זֶה

   לֵיכָּא  – אֵין

   מִנּיָהּ  – מִמֶּנָּה

   כְּוָתֵיהּ – כְּמוֹתוֹ

 • מבנה

  • מבנה
   מילת מפתח פירוש משמעות
   אֶלָּא לא כך אלא אחרת תירוץ המשנה מהנאמר קודם לכן
   אֵימָא סֵיפָא אמור את הסוף דיוק סותר משני קטעים בברייתא
   תַּנְיָא כְּוָתֵיהּ שנינו כמותו סיוע לאמורא מברייתא
   תְּנַן שנינו ציטוט ממשנה
  • כותרת

   זיהוי הכותרת כהעתקה מהמשנה. והבנת המשמעות של "וכו' " – (כלומר וכל המשך הדברים בקטע זה במשנה)

 • דף הגמרא

  תלמוד בבלי מהדורת נהרדעא החדש מהוצאת ח. וגשל - © כל הזכויות שמורות
  תלמוד בבלי מהדורת נהרדעא החדש מהוצאת ח. וגשל - © כל הזכויות שמורות
 • חשיבה והבנה

  • ניתוח

   הכרת דיוק סותר מאותה משנה

  • זיהוי

   ב"תניא כוותיה" התלמידים יקיפו את המילה המרכזית ממנה יש את ההוכחה.

 • ערכים

  • החלטה טובה
   כשאדם מחליט לעשות משהו טוב ומתכוון לכך ואף אומר זאת, משמים כבר נחשב לו כזכות גדולה ואף מסייעים לו לקיים את ההחלטה (כמו שראינו בסוגיה, שכשאדם אמר "הריני משלם" – מחשיבים לו כאילו שילם). אנו משתדלים לקבל החלטה טובה בתחילת שנה, ביום הולדת וכדומה, וזה עושה אותנו כלים לברכה.
  • העשרה: הגזירה שהתבטלה
   בימי רבי זירא גזרה המלכות גזירה קשה וגזרה גם שלא יתענו (כדי שלא יבטלו את הגזירה). יעץ רבי זירא לאנשי דורו שיקבלו על עצמם להתענות כאשר תתבטל הגזירה. ובזכות קבלת התענית כבר ייחשב להם כאילו התענו, וכן קרה בפועל שהגזירה התבטלה. הכל בזכות ההחלטה הטובה! (תענית ח, ב)
  • כוחה של החלטה טובה
   על כוחה של החלטה טובה להמשיך צינורות של שפע, סיפר הרבי בהתוועדות את הסיפור הבא: יהודי אחד נכנס ליחידות אל הרבי הריי"צ, הרבי הריי"צ ביקש ממנו שיקבל על עצמו לממן את הוצאת השאלות ותשובות ("שו"ת") "צמח צדק". למקצועו עבד היהודי כנהג ולא היה עשיר במיוחד, ובכל זאת ניאות לבקשת הרבי והבטיח להדפיס את הספרים. הרבי הריי"צ ברכו וסופו של דבר שאותו יהודי התעשר מאד! (תורת מנחם התוועדויות תשמ"ו חלק א עמ' 421) .

קבצים להעשרה

דף עבודה כולל ביאורי מילים
טקסט הגמרא ותרגום מילולי
PREV