מעלין בקודש
---
רשת חינוך חבד

לומדים מהגמרא

סוגיה 3

האם דרך אדם להתבונן בדרך?

דף כז עמוד ב
"ובא אחר . . לעיוני ומיזל"

+
 • שאלת פתיחה

  דניאל הניח תיק באמצע בית הספר, יוסי רץ נפל וקיבל מכה. האם דניאל חייב לשלם לו? ומה יהיה הדין אם נפל על התיק והרס לו את הבקבוק?

  דיון בכיתה:
  מצד אחד דניאל אשם שהניח את התיק, ומצד שני, יוסי היה צריך להסתכל. ראוי גם להתייחס לשאלה – היכן דניאל הניח את התיק, האם באמצע בית הספר, או בפינה שרגילים להניח בה תיקים.

 • יסודות התורה שבעל פה

  • חכמי א"י וחכמי בבל

   מרכזי האמוראים היו בבבל ובארץ ישראל. דברי התורה היו מועברים מכאן לשם במהלך השנים ולעתים היו מחלוקות בין חכמי ארץ ישראל לחכמי בבל (כמו בסוגייתנו)

  • ישיבות בבל

   שתי ישיבות מרכזיות התקיימו בבבל לאורך מאות שנים. הראשונה בסורא מיסודו של רב, בישיבה זו היו גם דבי רב, דהיינו תלמידים שהלכו בדרכו של רב. והשניה בנהרדעא, מיסודו של שמואל, לאחר פטירתו עברה הישיבה לפומבדיתא בראשות תלמידו רב יהודה.  

 • דמויות

  • דור ראשון-שני:
  • רב
   אמורא בדור הראשון. גְדול חכמי בבל. מתלמידי רבי יהודה הנשיא. אחיינו של רבי חייא. מאז שירד לבבל נוסדו הישיבות בבבל בדוגמת ישיבת הסנהדרין בארץ ישראל. יסד את ישיבת סורא. שיטתו הייתה דרך הפשט והבקיאות. הלכה כמותו (במחלוקותיו עם שמואל) בדיני איסורים.
  • שמואל
   אמורא בדור הראשון בבבל. דיין וחכם גדול בדיני ממונות. בקיא גם בחכמת התכונה והרפואה. יסד את ישיבת נהרדעא. שיטתו שיטת ההיגיון והפלפול. הלכה כמותו במחלוקותיו עם רב בדיני ממונות.
  • רבי יוחנן
   גְדול אמוראי ארץ ישראל. מניח את הבסיס והיסודות של התלמוד הירושלמי. למד אצל רבי יהודה הנשיא בקטנותו. שימש שנים רבות כראש ישיבת טבריה.
  • דור רביעי וחמישי:
  • רבא
   אמורא מפורסם בדור הרביעי. תלמיד רב נחמן וחבֵרו של אביי. שניהם יחד נודעו בבקיאותם ובחריפותם, עד שהדיון התלמודי העמוק נקרא על שמם "הוויות אביי ורבא". שימש כראש ישיבת פומבדיתא לאחר פטירת אביי.
  • רב פפא
   אמורא בדור החמישי. תלמיד רבא. ראש ישיבת נרש. נודע בשיטת התיווך שלו בין דעות שונות במטרה לחברם יחד.
  • רב זביד
   אמורא בדור החמישי, מתלמידי רבא. היה בקיא במשניות וברייתות.
  • דור שישי:
  • רב אשי
   עורך התלמוד הבבלי. היה גְדול אמוראי בבל בדור השישי. היו אצלו תורה וגדולה. במשך כשישים שנה עמד בראשות ישיבת מתא מחסיא (שליד סורא), שם ערך את התלמוד עם חכמי דורו. שמו מופיע ברבים מסיומי הסוגיות כחותם סוגיות התלמוד.
  • פעילות:
   התלמידים יכתבו ליד כל שם אמורא שהוזכר בסוגיה מאיזה דור הוא, והאם הוא מבבל או מארץ ישראל
 • מושגים

  • קרנא דעצרא
   פינות הגתות בהם היה רשות לבעלי הגתות להניח חביות יין
 • מבנה

  • מילות מפתח
   מילת מפתח פירוש משמעות
   אַיְּידֵי על ידי (ששנה כך שנה גם כך) תירוץ: אין לדייק מקטע זה כי הוא נשנה אגב סיבה אחרת
   אַמַּאי על מה, למה? שאלת בירור הטעם
   אָמְרִי אמרו. אמירת רבים (פעמים רבות היא פתיחת תשובה).
 • תוכן

  האם אדם צריך להתבונן בדרכים? שלש הדעות של חכמי בבל ודעת חכמי מערבא, נסיונות ההוכחה דלא כרב וכשמואל ודחייתן

 • רשי ותוס'

  • תוד"ה לפי שאין דרכן

   נושא: האם דרכן של שוורים להסתכל יותר מאנשים ומדוע? (כן, לפי שעיניהם למטה)

 • העשרה

  • רא"ש סוף סימן א:

   מהו אונס גדול יותר אפילה או קרן זוית? (רא"ש סוף סימן א אפילה הוא אונס יותר. פלפולא חריפתא א, ו – קרן זוית היא אונס יותר) כמו מי פסק הרי"ף להלכה? ומניין? (כרבי עילאי (עולא): א. מכך שרבינא ורב אשי מביאים דבריו. ב. מכך שהגמרא מקשה "האם סובר כשמואל"? וכ"ש שאין הלכה כרב)

  • בית יוסף סימן תי"ב:

   "אע"ג דלא קיי"ל כשמואל דסבר דדרכן של בני אדם להתבונן בדרכים כשאינו אפילה מכל מקום נשמע לדידן להיכא דהניח הכד במקום שיש לו רשות להניחו שם שאם הוא אפילה אין דרך בני אדם להתבונן בו וחזר דינו כדין מקום שאין לו רשות להניחו שם"

 • דף הגמרא

  תלמוד בבלי מהדורת נהרדעא החדש מהוצאת ח. וגשל - © כל הזכויות שמורות
  תלמוד בבלי מהדורת נהרדעא החדש מהוצאת ח. וגשל - © כל הזכויות שמורות
 • הלכה

  • הלכה
   רמב"ם הלכות נזקי ממון פרק יג סעיפים ה-ו, שו"ע חו"מ סימן תיב

קבצים להעשרה

דף העשרה למתקדמים - רשת - לתלמיד
דף העשרה למתקדמים - רשת - תשובות למורה
PREV