מעלין בקודש
---
רשת חינוך חבד

לומדים מהגמרא

סוגיה 4

מקור שן ורגל בתורה

דף ב עמוד ב
שן ורגל היכא כתיבי – ג, א, אזלא ממילא לא, קמ"ל

+
 • שאלת פתיחה

  'אבות נזיקין' הם אלו הכתובים בתורה. לפני שנבאר מהם תולדותיהם והאם הם כיוצא בהן, עלינו לברר מה המקור של האבות בתורה (כדרכה של הגמרא לברר את מקור דברי המשנה). 

  כדי להוכיח שהאב מופיע בתורה צריך להביא את מקורו בפסוק. אבל האם צריך פסוק נוסף כדי להוכיח שכוונת הפסוק היא לאב זה ולא לאחר?

  • אם כוונת הפסוק ברורה – אין צורך בפסוק. אם הפסוק יכול להתפרש אחרת – צריך להביא פסוק (כמו בסוגיה הקודמת שהבאנו הוכחות ש'נגיחה' זה בקרן').

  הצעה – המורה יציג בפני התלמידים כוס וטוש לוח (או שני פריטים אחרים) ויאמר: זה 'כוס' וזה 'לורד'. על איזה שם אני צריך להביא הוכחה? (כמובן על המילה 'לורד' שאיננה רגילה). כך גם כשמביאים הוכחות מהפסוקים לארבעה אבות נזיקין. יש פסוקים שצריכים הוכחה מפסוק אחר כדי להוכיח שהכוונה היא על מילה זו ולא אחרת. אבל כשהדבר ברור – אין צורך בהבאת פסוק כהוכחה. 

  בסוגייתנו – הברייתא מביאה פסוקים לאבות שן ורגל וגם מביאה הוכחות מפסוקים אחרים שהכוונה ב'ובער' זה שן ו'ושלח' לרגל. הגמרא תסביר למה צריך הוכחות מפסוקים אחרים, מה היינו יכולים לחשוב בלי ההוכחות הללו.

 • יסודות התורה שבעל פה

  • הוכחה מפסוקים. א. הלכות התורה שבעל פה מבוססות על פסוקי התורה ויש צורך להביא ראיה מפסוקים. ב. כאשר דין או פירוש מובן מאליו – אין צורך בהבאת פסוק. כאשר מובאת הוכחה מפסוק – זה סימן שדין / פירוש זה איננו פשוט וניתן היה לחשוב אחרת. 

   בתוספות: רבינו חננאל – בר חושיאל, (בקיצור ר"ח),נולד בשנת ד'תשכ"ו, ונפטר בשנת ד'תתט"ז. היה רב ופוסק בראשית תקופת הראשונים, (יש מהאחרונים שהחשיבוהו לגאון). פירושו לתלמוד הוא הראשון מסוגו שנמצא בידינו.

 • מושגים

  • אופנים שונים בנזק:
  • לא / מכליא קרנא
   כאשר ההיזק מכלה גם את גוף (קרן) הממון (כמו גזע העץ) ההיזק הוא יותר חמור, ממקרה בו הוזקו הפירות וקרן הממון נשאר.
  • שלח שלוחי / אזיל ממילא
   כאשר הבעלים שלח את ממונו להזיק הרי זה יותר חמור ממקרה בו ממונו הלך מאליו והזיק.
  • בתוס' ד"ה דומיא
  • היקש - מקשינן לחומרא
   אופן דרישת ההיקש בין שני דינים בתורה הוא שאנו מדמים את הקל לחמור ולא להיפך. ולדעת התוס' כן הוא גם בדיני איסורים וגם בדיני ממונות
 • מבנה

  • הכרת תבנית הגמרא חוזרת על עצמה גבי רגל וגבי שן

   מילת מפתח פירוש משמעות
   דתניא ששנויה ברייתא הוכחה מברייתא
   וכן הוא אומר וכן הוא אומר בפסוק הוכחה מפסוק
   טעמא ד.. הא… טעם (הדין) הוא בגלל ש.. אבל..  דיוק מדברי המשנה שבמקרה / אופן אחר היה הדין שונה
   איצטריך, סד"א . .קמ"ל צריך, יכולתי להעלות סעדתי . . משמיען לנו התנא שהדין אינו כן יש חידוש בדבר, שכן לולא נאמר היינו אומרים שהדין שונה
   אמר מר אמר האדון בבריייתא ציטוט קטע מהברייתא לצורך ביאורו בגרא
   דכתיב שכבוב בפסוק ציטוט מכתוב

    

 • תוכן

  מדוע צריכים פסוקים נוספים להוכיח ד'ושלח' הוא הרגל ו'בער' זה השן. מהיכן נלמדים למסקנה 'לא מכליא קרנא' ו'אזיל ממילא'.  למה לא ילמדו שן ורגל יחד מושלח.

 • רשי ותוס'

  • תוד"ה כאשר יבער

   הקשר בין 'גלל' ל'שן' – בנוסף לב' הפירושים של רש"י מביא פירוש ג' מר"ח

  • תוד"ה הא דלא מכליא קרנא

   מהו 'מכליא קרנא'? (א. פירוש רש"י ותוס'. ב. הקושי בפירש"י (הבעלים יכולים לקצור). ג. הקושי בפי' התוס' (הלא טינפה פירות הוא תולדה) ד. יישובו (הוא תולדה כי אינו מפורש בפשטות הכתוב)

  • רש"י ד"ה אידי ואידי

   א. הסברת פשט. ב. "ואי קשיא" קושיה. ג. "תריץ" התירוץ.

  • תוד"ה והא דמכליא קרנא

   מדוע לא יכתוב רק ושילח ולא וביער? תירוץ רש"י (היינו מעמידים במכליא קרנא) ג. תירוץ התוס' (היינו אומרים דווקא ששילח ולא ממילא) (העשרה: עיין מהרש"א)

  • תוד"ה דומיא דרגל

   מדוע לא נקיש הפוך – לקולא? (בסיס הקושיה אינו נכון – הדימוי לחומרא הוא מידה בתורה גם לדיני ממונות)

  • תוד"ה ושן

   לכאורה בפסוק מדובר בנשיכה! (מדובר שם גם בדריסה וטריפה להנאתם) 

   מבנה: מילת שאלה "אע"ג" מילת תשובה "מכל מקום".

  • ** אצטריך (ילמד רק כהעשרה)

   הקדמה: לפי הבנת התוס' תשובת הגמרא 'אצטריך סד"א וכו"משנית את הלימוד, ושן למסקנה נלמד גם מ'ושלח'. דלא כפירוש רש"י שגם למסקנה שן נלמד מ'ובער', וממנו נלמד על רגל דממילא. 

    

   מבנה: א. קושיה – לפ"ז הדרא קושיה למה צריכים 'כאשר יבער'. ב. תירוץ – פירוש חדש 'וכן הוא אומר' אילו לא היה כתוב.. היה נלמד מזה. ג. הוכחה ד'וכן הוא אומר' – אפשרות נוספת ללמוד.

 • דף הגמרא

  תלמוד בבלי מהדורת נהרדעא החדש מהוצאת ח. וגשל - © כל הזכויות שמורות
  תלמוד בבלי מהדורת נהרדעא החדש מהוצאת ח. וגשל - © כל הזכויות שמורות
PREV