מעלין בקודש
---
רשת חינוך חבד

לומדים מהגמרא

סוגיה 4

אדם יכול לעשות דין לעצמו? המחלוקת

דף כז עמוד ב
שלח ליה רב חסדא . . כח, א קשיא

+
 • שאלת פתיחה

  פתיחה: גדי רואה אצל חברו שלמה את האופניים שלו שנגנבו.

  דיון בכיתה: האם מותר לגדי ללכת לחטוף את האופניים או שעליו לפנות לבית הדין ושהם יורו לשלמה להחזיר לו את האופנים? (התלמידים יציגו סברות שונות, מצד אחד למה שהוא יחכה לבית דין ומצד שני זה לא אפשרי שאנשים יחטפו אחד מהשני).

  מקרה נוסף: גדי רואה את שלמה אוכל מאפה מיוחד שגדי הביא מביתו. האם מותר לגדי לחטוף את המאפה משלמה למרות שזה יכאיב לשלמה? (כאן אם ימתין הוא יפסיד את המאפה. זה הגדרה של 'איכא פסידא', ולעומת זאת האופניים הם לכאורה 'ליכא פסידא') הערה נוספת: במקרה שזה לא בטוח שלו ורק נדמה לו – ברור שיהיה לו אסור לקחת ללא הוכחה.

   

 • יסודות התורה שבעל פה

  • הלכה כרבים

   הלכה נקבעה כרבים מול יחיד. כאשר מעמידים משנה כדעת יחיד ("יחידאה היא") הוי אומר שהיא איננה להלכה.

  • דיוק לשון הברייתא

   הסבר שאיננו מתאים ללשון המשנה  הברייתא נדחה (כמו בסוגייתנו שההסבר "שבור את שיניו בדין" נדחה כי איננו מתאים ללשון "ואמור לו שלי אני נוטל").

 • דמויות

  • רב חסדא
   תלמיד רב. תלמיד חבר של רב הונא. לאחר פטירת רב הונא ורב יהודה עמד בראש ישיבת פומבדיתא כעשר שנים. האריך ימים עד גיל תשעים ושתים
  • רב יהודה
   (אמורא) – תלמיד רב ושמואל. קיבל מהם הרבה הלכות ופירושי המשנה. מייסד ישיבת פומבדיתא שנודעה בחריפותה.
  • רבי ינאי
   אמורא בדור הראשון של ארץ ישראל. מתלמידיו של רבי יהודה הנשיא. רבם של רבי יוחנן וריש לקיש.
  • רב נחמן
   דיין וראש ישיבת נהרדעא לאחר פטירת שמואל. למרות צעירותו נודע לאחד מחכמי הדור השני במקביל לרב יהודה ולרב הונא. לאחר חורבן נהרדעא עבר לעיר מחוזא, שם למד אצלו האמורא רבא
 • מושגים

  • מושגים תורניים:
  • קנס
   ממון המוטל על אדם לשלם כעונש ולא כתשלום ממוני שחייב לחברו (כמו במכירה או בנזק). אין גובין קנס בבבל, כי חכמי בבל לא הוסמכו (איש מפי איש עד משה רבינו) לגבותו.
  • ידע עולם:
  • גרגותא
   בור מים. מרא מעדר.
  • פנדא
   ידית המעדר
  • קופינא
   ברזל המעדר
  • רכובה
   ארכובה) – ברך,
  • סנוקרת
   אוכף של חמור.
  • מטבעות:
  • סלע
   מטבע עתיק בימיהם (נקרא גם 'שקל הקודש') שוויו ארבעה דינרים. ערך סלע למנהגינו הוא קרוב ל20 גרם כסף ששוויו סביבות 40-50 ₪. סכום זה נוגע למסר מצוות כגון מחצית השקל (מחצית הסלע), תשלום פדיון הבן (חמשה סלעים)
 • מבנה

  • מבנה איתמר

   מבנה איתמר – מחלוקת, מקרה המחלוקת, טעמים, הוכחות.

    

   מילת מפתח תרגום משמעות
   אי הכי אם כך (קשה) קושיה על תשובה, מכך שלפיה עולה קושיה אחרת
   אתמר נאמר. כשבא בתחילת סוגיה – פתיחה למחלוקת אמוראים.
   הוה עובדא היה מעשה פתיחה לסיפור
   לימא אולי נאמר ניסיון פירוש או אוקימתא
   מאי מה? מה הפירוש?
   מתיב משיב מקשה יחיד ממשנה או ברייתא
   שלח ליה שלח לו שאלה או תשובה ששלחו חכמים משני מרכזי תורה הרחוקים זה מזה 
   קשיא קשה הקושיא נותרה ללא מענה (אך ניתן לתרצה בדוחק)
   רבי . .אמר דעה חולקת
 • תוכן

  הסיפור דגרגותא ותשובת רב נחמן, מחלוקת אם עביד איניש דינא לנפשיה, מקרה המחלוקת וטעמיה. קושיה על רב יהודה וב' תירוצים, דחיית תירוץ הב'.

 • רשי ותוס'

  • תוד"ה הרי אמרו

   כיצד מתיישב עם הכלל "הכל לפי המבייש והמתבייש? (ב' דעות אם כאן היינו לעני או לגדול)

  • תוד"ה קנסא

   הלא בושת אינו קנס?  (שהרי אינו קצוב, תירו: דומה לקנס, שאינו מחסיר ממון)

   תוד"ה אלא שבור – מניין שמדובר בדליכא פסידא? (כיון \שאסור ליכנס שלא ברשות)

 • דף הגמרא

  תלמוד בבלי מהדורת נהרדעא החדש מהוצאת ח. וגשל - © כל הזכויות שמורות
  תלמוד בבלי מהדורת נהרדעא החדש מהוצאת ח. וגשל - © כל הזכויות שמורות
 • ערכים

  • לא למהר לחרוץ דין
   כאשר אנו שומעים על מעשה של חבר, או רואים שעשה משהו אל לנו למהר לדון אותו לפני שנברר את כל פרטי המעשה. כמו בסוגייתנו שרב נחמן מבקש מרב חסדא לשמוע את כל פרטי המעשה לפני שהוא עונה לו על שאלתו ("אימא לי גופא דעובדא היכי הוה")
PREV