מעלין בקודש
---
רשת חינוך חבד

לומדים מהספר

סוגיה 5

אחריות הפורץ על נזקים עקיפים

דף נו עמוד ב
(הוציאוה ליסטים.. נו,ב. דהכישוה)

+
מיומנות מרכזית בסוגיה: הכרת סוגיית בירור החידוש ("פשיטא . .לא צריכא").
 • שאלת פתיחה

  דיון בכיתה: לעורר בכיתה את הדילמה האם ההברחה של העז לכיוון הגינה נקרא 'גרמא' ואז פטור מדיני אדם? או שזה נקרא 'מזיק בידיים' ואז חייב גם בדיני אדם!

 • יסודות התורה שבעל פה

  • משנה – יש בה חידוש

    עקרון החידוש שיש בתורה שבכתב נכון גם ביחס למשנה: הלכה המובנת מאליה לא נכתבה (ואם כן, תישאל השאלה "פשיטא!"), אלא אם כן יש בה חידוש ("מהו דתימא … קמ"ל). כך גם כאשר ההלכה נאמרה כבר במשנה אחת תישאל השאלה מה החידוש הלא שנינו זאת כבר פעם אחת ("תנינא חדא זימנא")!.

  • רש"י – מתרגם

   פעולה ראשונה שעושה רש"י הוא תרגום מילים לא מוכרות מהגמרא ללשון הקודש וללע"ז (צרפיתית עתיקה).

 • דמויות

  • רב יוסף
   אמורא בדור השלישי בבבל. חברו ובר הפלוגתא של רבה. היה סומא. מכונה "סיני", על שם בקיאותו המופלאה במשניות וברייתות אותם מביא בשם "תני רב יוסף".
  • אביי
   אחיינו ותלמידו של רבה בר נחמני וחברו ובר הפלוגתא של רבא. התייתם מאביו ואמו וגדל אצל דודו רבה (שמו היה "נחמני" והוא כונה "אביי", מלשון אבי', כי שמו היה כשם אביו של רבה). היה גם תלמיד מובהק של רב יוסף, וכשחלה רב יוסף ושכח תלמודו, אביי הזכיר לו, כפי שמצינו בסוגייתנו "הכישה אמרת לן"). כיהן כראש ישיבת פומבדיתא לפני רבא.
  • רבה
   ראש ישיבת פומבדיתא בדור השלישי וחברו ובר הפלוגתא של רב יוסף. נקרא "עוקר הרים וטחנן זה בזה בסברה" על שם עוצם חכמתו וחריפותו. היה בקיא גם בסדרים זרעים וטהרות (שאמוראים אחרים לא היו כה בקיאים בהם).
 • מושגים

  • קניין, משיכה
   רגע העברת הבעלות מהמוכר לקונה (שמאז הקונה נעשה בעל הבית על החפץ ואם נאבד, נשרף וכדומה זהו הפסד שלו) נעשה באמצעות פעולת 'קניין'. אחת מפעולות הקניין (במיטלטלין כמו בבעלי חיים קטנים) היא משיכת החפץ על ידי הקונה.
  • שינוי רשות
   כאשר הגזלן מעביר את החפץ לאדם אחר ובעליו התייאשו, אדם זה קונה את החפץ בייאוש בעלים ושינוי רשות.
 • אוצר מילים, קריאה והיגוי

  • -
   ארמית עברית
   הָא זֶה / אֲבָל / הֲרֵי
   לָן לָנוּ
   מִילֵּי דְּבָרִים
   פְּשִׁיטָא פָּשׁוּט
   צְרִיכָא צָרִיךְ

    

 • מבנה

  • מילת מפתח תרגום משמעות
   כי הא כמו זו סיוע / דוגמה מסיפור או מקור
   לא צריכא לא (כפי שחשבנו אלא), צריך! תשובת אוקימתא (העמדה במקרה מסוים)
   פשיטא פשוטה שאלת בירור החידוש
  • תבנית

   פשיטא- מהו דתימא – קמ"ל. הבנת העיקרון שבתבנית זו באמצעות דוגמאות מחיי הכיתה, וכן הטמעת את מילות מפתח אלו בלשון התלמידים.

  • קישור

    הבנה שהפשיטא ולא צריכא השני, הוא מוסגר כחלק מן הדוגמה, ושדברי אביי לרב יוסף ('הכישה אמרת לן') מתייחס לשאלה השנייה (ביחס ל'מעמיד בהמת חברו'), ואחר כך גם לומד מזה לענייננו ('לסטים נמי').

 • חשיבה והבנה

  • הסבר

   התלמידים יבינו את החידוש ב"הוציאוה" לפי ההו"א ('דקם לה באפה') ולפי המסקנה ('הכישוה'). התלמידים יֵעזרו בתוספות ד"ה 'הכישה אמרת לן'.

  • היסק

   התלמידים יסיקו כיצד למסקנה מתפרשת המשנה "הוציאוה ליסטים"? ומה נתחדש להם בדבר.

 • ערכים

  • חידוש
   אין בית מדרש בלא חידוש. על אדם לשאוף ללמוד דברים חדשים בתורה שלא ידע קודם לכן, ולחפש את החידוש בכל דבר.
 • הלכה

  • הלכה
   הלכה כדברי אביי שאמר בשם רב יוסף. גזלן שמשך את הבהמה כדי לגוזלה – קנה את הבהמה ומתחייב בכל נזקיה (כי קנאה במשיכה ושינוי רשות), וזהו דווקא כשהכישה במקל ולא כשעמד בפניה. אבל אם הוציאה כדי לאבדה – אינו חייב על נזקיה בדיני אדם, כיון שזהו רק גרמא, אבל בדיני שמים חייבים.
PREV