מעלין בקודש
---
רשת חינוך חבד

לומדים מהגמרא

סוגיה 5

תולדות שן, רגל ובור

דף ג עמוד א
תולדה דשן . . ג' ב' - וכי קאמר ר"פ אתולדה דמבעה

+
 • שאלת פתיחה

  פתיחה: ביחס לכל קבוצה מה'אבות נזיקין' הגמרא מבררת משהו אחר: בשלשה הראשונים (קרן, שן ורגל) מבררת הגמרא היכן הם כתובים, בשניים האחרונים (בור ואש) הגמרא מבררת מה תולדותיהם.

  קרן שן רגל  בור אש
  איפה כתובים בתורה V V V
  מה הם התולדות V V

  דיון בכיתה: 1. מדוע הגמרא לא תברר בבור ואש איפה הם כתובים בתורה (תשובה: כי הם כתובים במפורש)?

  1. מדוע לגבי קרן, שן ורגל הגמרא לא מתפלפלת מה הם תולדותיהם? (כי הן כתובות במפורש בברייתא) 3. מה הגמרא תברר בסוגיה זו? (לאחר שבררנו היכן הם כתובים בתורה נברר – בשן ורגל – האם הם כיו"ב, ולגבי בור ואש – מה הן התולדות בכלל, ולאחר מכן האם הן כיו"ב)
 • יסודות התורה שבעל פה

  • תוד"ה וממונך: 'לאו דווקא' – כאשר נשנה דבר במשנה אך אינו להלכה. הסיבה שנשנה הוא בגלל שגרת הלשון, או 'לשון העולם' (כגון בסוגייתנו 'וממונך' נשנה בבור בגלל שגרת לשון המשנה ביחס למזיקים אחרים)

 • מושגים

  • גדרי שן ורגל
   (שן – יש הנאה להזיקו, רגל – הזיקה מצוי)
  • דיני הבור
   (א. י' חייב גם במיתת שור, ט' רק בנזקין. ב. לדעת רב – אינו שלו (הפקיר רשותו ובורו), לדעת שמואל גם שלו (הפקיר רשותו ולא בורו ג. בתוס': לרב חייב רק על הבלו – כי החבטה היא מקרקע עולם - ולשמואל חייב גם על חבטו)).
  • דין תקלה ברשות הרבים
   (מחלוקת רב ושמואל בדלא אפקרינהו אם הוא שור או בור).
 • מבנה

  • מילת מפתח תרגום משמעות
   אלא אלא תירוץ החוזר בו מהנאמר קודם
   אילימא אם נאמר ניסיון תירוץ שנדחה
   הא לא קשיא זאת לא קשה דחיית קושיא מסויימת
   היכי דמי אי . . ואי . .  איך מדובר שאלת בירור המקרה

    

 • תוכן

  תולדות שן, רגל ובור (הוה אמינא ומסקנה) והטעם שהם כיוצא בהם

 • רשי ותוס'

  • תוד"ה לא י' כתיב

   ב' ביאורים במסקנת הגמ' זה אב למיתה וזה אב לנזקין (לרש"י – שניהם נרמזים בכתוב. לתוס' – שניהם נלמדים מסברה)

   מבנה: א. דעת רש"י (סתם בור – י'). ב. ג' קושיות ג. דעת התוס'  (סתם בור – עמוק הרבה, י' נלמד מסברא מ'והמת יהיה לו', וגם ט' נלמד מסברא) ד. דעת הירושלמי. י' וט' נרמזים ב'כי יפתח וכי יכרה', אך פשטות הכתוב בבור י'

  • תוד"ה בין לרב בין לשמואל.

   קושיה ותירוץ. רב פוטר מחבטה רק בבור, שהקרקע אינה שלו, ולא בחפץ שחבטה שלו.

  • תוד"ה משורו למדנו

   מאיזה אב בשור נלמדת תקלה? (בהוה אמינא – קרן. במסקנת התוס' – קרן ובור)

    

   מבנה:

   א. איזה אב בשור ומדוע (קרן, דשן ורגל פטורין ברה"ר). ב. דחיית קושיה (אם נלמד מקרן שיהי' בהם דין תם (מהרש"א) – כיון שזה שייך רק בבעלי חיים) ג. קושיה. ((יש פירכא – שור הוא ב"ח וכוונתו להזיק). ד. תירוץ רשב"ם (נלמד בצד השוה מבור ושור). ה. קושיה (שיפטור בו הכלים כבור, ומצינו שרק חייב בהם כלים)

  • רש"י ד"ה וזה אב לנזקין

   ב' הלישנות: א. מדיוקא דקרא והמת יהיה לו (הא בט' חייב רק בנזקין). ב. מ"ונפל שמה שור" – משמע בין מת ובין הוזק)

 • דף הגמרא

  תלמוד בבלי מהדורת נהרדעא החדש מהוצאת ח. וגשל - © כל הזכויות שמורות
  תלמוד בבלי מהדורת נהרדעא החדש מהוצאת ח. וגשל - © כל הזכויות שמורות
PREV