מעלין בקודש
---
רשת חינוך חבד

לומדים מהגמרא

לומדים מהספר

סוגיה 7

דין שומר אבדה

דף נו עמוד א
איתמר שומר אבידה

+
מיומנות מרכזית בסוגיה: הכרת המבנה סוגית 'אתמר': דעות, טעמים, קושיות
 • שאלת פתיחה

  מה ההבדל בין שומר חינם לשומר שכר? (במציאות ובדין החיוב בגניבה ואבדה) .

  דיון בכיתה: מה לדעתכם דין שומר אבֵדה? (צדדי הספק – מצד אחד, מוטי עשה טובה ליוסי בכך שמצא לו את האופניים. מצד שני, אולי היה צריך לשמור עליהם בצורה יותר טובה!)

 • יסודות התורה שבעל פה

  • תורה שבכתב – כפל לשון

   כל מילה בתורה מדויקת כאשר התורה כופלת את הלשון כמו "השב", "תשיבם" בא ללמד (זוהי דעת ר"ע אבל רבי ישמעאל בפסוקים מסוימים (ויש אומרים

  • משנה – מתומצתת

   המשנה נשנתה בקיצור ובתמציתיות, כדי שיוכלו כל התלמידים מדור לדור לשננה בעל פה ולזוכרה. האמוראים, מפרשי המשנה, פירשו את כוונתה ולפעמים שילבו בתוכה מילות קישור או משפטים נוספים כדי לפענח את כוונתה הקדושה (זהו הנקרא: "חסורי מחסרא והכי קתני" או "הכי קאמר").

  • כללי פסיקה – רבה ורב יוסף.

   הלכה כרבה חוץ מג' מקומות. 

   העשרה סימנים סימן לזכירת השמות והדעות: (רב) יוסף = (שומר) שכר, בשניהם יש את הצלילS  שׂ/ס).

  • מטרה:

   הבנה כי הסימן בגמרא מסייע לזיכרון וכי אפשר להשתמש בעיקרון הסימנים לשינון ולזיכרון התורה שבעל־פה, שהיא מצווה גדולה. 

 • דמויות

  • רבה
   (ראה יחידות 4-5).
  • רב יוסף
   (ראה יחידות 4-5).
 • מושגים

  • השבת אבֵדה
   התורה מצַווה על אדם המוצא חפץ שיש בו סימן, להשיבו לבעליו.
  • שומרים
   התורה הזכירה דין ארבעה סוגי שומרים וחיוביהם:
  • 1. שומר חינם
   פטור מהכול, חוץ מפשיעה.
  • 2. שומר שכר
   חייב גם בגניבה ואבֵדה.
  • 3. שוכר
   נחלקו אם דינו כשומר חינם או כשומר שכר.
  • 4. שואל
   חייב גם באונסין ופטור רק ב'מתה מחמת מלאכה'.
  • העוסק במצוה פטור מן המצוה
   פטור מעשית מצוה אחרת בזמן עשיית מצוה זו כגון לתת לחם לעני בזמן שמטפל באבדה שמצא)
  • חצר המשתמרת
   חצר המוקפת גדר או חומה, שכאשר מכניסים בתוכה דבר הוא משתמר.
  • שעבוד
   כאשר אדם מתחייב לחברו כסף, במקרים מסוימים הנכס (קרקע) שברשותו הופך לעָרֵב על תשלום החוב. זהו הנקרא 'שעבוד'.דעת בעלים.
 • אוצר מילים, קריאה והיגוי

  • -
   ארמית עברית
   אִיכָּא יֵשׁ
   אִילֵּימָא אִם נֹאמַר
   אֵיּתִיבֵהּ הֱשִׁיבוֹ
   אִיתְּמַר נֶאֱמַר
   בָּעֵי שָׁאַל / צָרִיךְ
   דָּמֵי דּוֹמֶה
   הָא זֶה / אֲבָל / הֲרֵי
   הָכָא כָּאן
   הָכִי כָּךְ
   לָאו לֹא
   לֵיהּ לוֹ
   מַאי מָה
   מִינַּהּ מִמֶּנָּה
   נְטִירוּתָא שְׁמִירָה
   עָסְקִינַן עוֹסְקִים אָנוּ
   קָתָנֵי שׁוֹנֶה בַּמִּשְׁנָה
   רַחֲמָנָא הַתּוֹרָה
   שְׁכִיחַ מָצוּי
   תַּרְתֵּי שְׁנַיִם

    

  • ראשי תיבות
   -

   א"ל, ש"מ, ת"ל.

 • מבנה

  • מילת מפתח תרגום משמעות
   איתיביה השיבו האמורא מקשה על אמורא אחר ממקור תנאי
   איתמר נאמר כשבא בתחילת סוגיה – פתיחה למחלוקת אמוראים
   הכא במאי עסקינן כאן במה אנו עוסקים תשובת אוקימתא
   לעולם באמת חזרה להסבר הנאמר קודם לכן ונדחה
   מאי מה? מה הפירוש?

    

  • הכרת מבנה סוגיית 'איתמר':

    1. הצגת המקרה, הדעות. 2. הצגת הדעות שוב, לצורך הטעמים. 3. הוכחות ודחייתן במטרה להכריע.

  • התלמידים יזהו באופן עצמאי את מילות הפתיחה לתיובתות:

   "איתביה רב יוסף לרבה . . איתביה . . איתביה רבה לרב יוסף".

 • רשי ותוס'

  • רש"י ד"ה 'דלא בעי למיתב', מסביר טעמי הגמרא. רש"י ד"ה 'שחרית' – מלמד על מציאות החיים בזמנם 

  • תוספות

   דן בהלכה ומרחיב בה בניגוד לרש"י שעיקרו פרשן ולא וסק הלכה.

  • חלקים מתוס' ד"ה בההיא הנאה: בתחילתו

   מרחיב את ההלכה.

   בחלקו השני (ארוך מאד. רצוי לקרוא רק מספר משפטים) דן בהלכה. מביא שלפי דעת ר"ח (רבינו חננאל) וה"ג (הלכות גדולות) הלכה כרב יוסף (עיין ההוכחות לדבריו), ולדעת ר"י הלכה כרבה (כי הלכה כמותו בכל מקום לגבי רב יוסף)

 • דף הגמרא

  תלמוד בבלי מהדורת נהרדעא החדש מהוצאת ח. וגשל - © כל הזכויות שמורות
  תלמוד בבלי מהדורת נהרדעא החדש מהוצאת ח. וגשל - © כל הזכויות שמורות
 • חשיבה והבנה

  • הסבר:

   התלמידים יבינו את טעמי המחלוקת אם שומר אבֵדה כשומר חינם או כשומר שכר (שני הסברים בדעת רב יוסף).

  • הסבר:

   התלמידים יבינו את הסבר הברייתות לפי המקשן, ואת הסברם לפי התרצן.

  • ההבדלים בין:

   . החזירה שחרית להחזירה בצהרים. 2. שמירת אבֵדת בעלי-חיים לשאר אבֵדות. 3. גינה המשתמרת לבין בית.

  • השוואה:

   התלמידים ישוו בין ההוכחות – אֵילו הוכחות נדחו לגמרי ומהי ההוכחה שהתקבלה חלקית. ישנם שני סוגי תירוצים, א. מה שאמרת אינו נכון. ב. מה שאמרת נכון אבל רק במקרה מסוים, ואני דיברתי על מקרה אחר. בתירוצי רבה על קושיות רב יוסף יש את שתי הצורות. התלמידים ימצאו איזו קושיה רבה דחה ואיזו קושיה רבה קיבל באופן חלקי. (תירוץ תיובתא הב' דחה את התשובה באופן חלקי, כי הוא מסכים שבבעלי חיים צריך שמירה יתירה ויהיה חייב, וחולק עליו באבדות אחרות. לעומת זאת תירוץ התיובתא הא' דחה את השאלה לגמרי, כי הוא דוחה את הפירוש של השאלה – שנגנבה מביתו, ומפרש שנגנבה ממקום שהחזירה).

  • היסק:

   מה הדין אם נגנבה מביתו? מה הדין בבעלי חיים (מודה רבה), האם מותר להחזיר לגינה שאינה משתמרת? לפי רבה ולפי רב יוסף.

  • למעמיקים:

   לפי תירוץ א' – רבה יכול להסכים עם רב יוסף, שהכוונה היא נגנבה מביתו, כיון שהוא מודה בבעלי חיים שצריכים שמירה יתירה. לפי תירוץ ב' – בתוספות (המתחיל 'אי נמי') כל מה שרבה מודה לרב יוסף בבעלי חיים זה רק לענין אבדה, שהפסיעות הובילו אותה החוצה, אבל ב"נגנבה" אינו מודה שיהיה חייב בבעלי חיים, ולכן גם לפי המסקנה, רבה יפרש את הרישא בנגנבה ממקום שהחזירה.

 • ערכים

  • שמחה של מצוה
   קיום מצווה צריך להיעשות לא רק בגלל שחייבים, אלא מתוך שמחה ואושר על הזכות להתחבר אל השם ולעשות רצונו (שומר אבדה הוא שומר שכר)
 • הלכה

  • השו"ע פסק כרב יוסף
   (כדעת הרמב"ם). אף שהלכה כרבה לגבי רב יוסף (חוץ משלושה מקומות), רואים כמה סוגיות שהלכה כרב יוסף. וכן פסק 'המחבר'. אמנם הרמ"א הביא 'יש אומרים' (התוס' והרא"ש) שהלכה כרבה (לפי הכלל שהלכה כרבה)* ומסיים שזה ספק ולכן אין להוציא ממון מהמוצא, אבל אם המאבד תפס אין מוציאין מידו.
  • השבת אבֵדה
   אין חייבים להחזיר לדעת הבעלים (ולהעיר שזה דווקא באבֵדה ולא בגזל, ואכ"מ), אבל חייבים להחזיר למקום המשתמר, או אפילו במקום שאינו משתמר וידוע שהבעלים יראוה (שהרי זה נחשב כאילו מסרה לידם, סמ"ע), כמו במקום שהבעלים נכנסים ויוצאים בשחרית. בעלי חיים צריך להחזיר למקום המשתמר (שו"ע חו"מ סי' רסז סעיף א). [העשרה: לדעת הש"ך, גם זה תלוי במחלוקת 'המחבר' והרמ"א (אם שומר אבֵדה כשומר חינם), ולפי הרמ"א, שדינו כשומר חינם, אין דין מיוחד בבהמה, אך לדעת 'נתיבות המשפט' זהו לכו"ע].
PREV