מעלין בקודש
---
רשת חינוך חבד

לומדים מהגמרא

סוגיה 7

מבעה – המחלוקת וביאור דעת שמואל

דף ג עמוד ב
המבעה וההבער . . ד' א בתמין ובסוף מועדין לא קמיירי

+
 • שאלת פתיחה

  פתיחה: "השור הבור, המבעה וההבער" – שאלה לתלמידים: איזה מאבות הנזיקין לא ברור? (מבעה) ובכן בסוגיה הבאה נראה מחלוקת מה הפירוש מבעה. שימו לב: כל דעה תצטרך להסביר: א. מה הקשר למילה 'מבעה'. ב. למה לא לפרש כמו ההסבר השני. ג. מה הפירוש "לא הרי השור כהרי המבעה ולא הרי המבעה כהרי השור" לפי פירושה.

 • יסודות התורה שבעל פה

  • רב שמואל ותלמידם רב יהודה, רב יוסף (סגי נהור (בתוס'), סיני – בקיא בתורה ובתרגום), רב אשי עורך הגמרא

   תוספות: * תורה שבכתב ותורה שבעל פה – עת לעשות לה' * גם להו"א צריך להיות טעם

 • מושגים

  • עבד ואמה ודין פגיעתן באחרים
   (תוס' ד"ה לאו – מסכת ידיים
 • מבנה

  • מבנה הסוגיה:

   רב מ"ט לא אמר כשמואל ולהיפך – ב' פעמים

  • מילות מפתח:

   מאי? *מ"ט לא אמר כ.. * דכתיב  *מאי משמע? * הכי קאמר *איצטריך *אלא

 • רשי ותוס'

  • רש"י ותוס'

   תוד"ה כדמתרגם רב יוסף: למה ייחס התרגום לרב יוסף? 

   תוד"ה לא ראי – טעם ההו"א של הגמרא (מה החומרה ב'אין הנאה' וב'כוונתו להזיק' (שיותר היה עליו לשומרה))

   תוד"ה מידי דהוה – לאיזו משנה מתייחסת הגמרא (חולק על רש"י) 

   תוד"ה לאו אע"ג – ביאור ההוה אמינא מעבד ואמה – הכוונה גורמת קולא 

   תוד"ה כשהזיק חב המזיק – לאיזה 'כשהזיק' מכוון? (של המשנה בדף ב או זה שבדף ט?)

  • הוראת התוס'

   מטרות כלליות: השוואות בין פירוש רש"י ותוס'. הצורך להסביר גם את 'הוה אמינא' של הגמרא!

   תוס' ד"ה תוכן כללי / מטרות הקדמה / העשרה מבנה
   כדמתרגם רב יוסף פשט – למה ייחס התרגום לרב יוסף? א. דחיית ההסבר שהיה זה הכרח הלכתי (לפי שהיה סגי נאור ואסור לומר תושב"כ בע"פ – שהרי זהו עת לעשות לה') ב. הביאור – לפי שהיה בקיא בהם. (עיין ביאור שלישי בהעשרה – שהתרגום חובר על ידי רב יוסף בעצמו)
   לא ראי טעם ההו"א של הגמרא (מה החומרה ב'אין הנאה' וב'כוונתו להזיק' (שיותר היה עליו לשומרה))
   מידי דהוה לאיזו משנה מתייחסת הגמרא (חולק על רש"י) חולק על רש"י ב' ההוכחות לדבריו (דקתני אמה, טעם שמא יקניטנו מופיע שם)
   לאו אע"ג ביאור ההוה אמינא מעבד ואמה – הכוונה גורמת קולא עיון: הקשר בין תוס' לאו לתוס' מידי, והאם לפי רש"י קשות קושיות התוס'? ג' קושיות על ההו"א – ותירוצן (מבנה התוס': וא"ת, וע"ק, וע"ק, וי"ל) חסר איך מלמדים את התירוץ בכיתה?]
   כשהזיק חב המזיק לאיזה 'כשהזיק' מכוון? (של המשנה בדף ב או זה שבדף ט?) – של המשנה השניה. (ה'הזיק' של משנתנו אינו מיותר, ורק הפעם השניה מיותרת) הקדמה: לעיין עם התלמידים במשנה בדף ט' ולראות שגם שם מופיעים המילים 'כשהזיק חב המזיק וכו' 
 • העשרה

  • נושא – מי עשה את התרגום של הכתובים?  (גמ' מגילה ג' עמוד א' שלא: מקור א. מגילה כא, ב: דעת רש"י שבזמן המשנה לא היה תרגום לכתובים ודעת התוס' ד"ה ובמגילה שם. ב. שבת קטו עמוד א תוד"ה ובידו ספר איוב תרגום (מביא הדעה שנעשה התרגום על ידי רב יוסף, הוכחה שכבר היה בימי התנאים 

   עיון: השוואת רש"י ד"ה ולא ראי השן לתוד"ה לא הרי דף ב,א

 • דף הגמרא

  תלמוד בבלי מהדורת נהרדעא החדש מהוצאת ח. וגשל - © כל הזכויות שמורות
  תלמוד בבלי מהדורת נהרדעא החדש מהוצאת ח. וגשל - © כל הזכויות שמורות
 • חשיבה והבנה

  • א.הבנת החיסרון בלשון 'מבעה' לב' הדעות

   ב. מהו 'שור' לשמואל: 

   אופן א': קרן: ב' ביאורים ל'לא הרי'  ודחייתן 

   אופן ב': רגל: ביאור ה'לא הרי' ומדוע לא שנה קרן

 • הלכה

  • הלכה
   בקשת הגאולה – עניינו של האדם (מבעה - לשון בקשה)
PREV