מעלין בקודש
---
רשת חינוך חבד

לומדים מהגמרא

סוגיה 7

סוגי אבדות נוספים שאין חייבים להשיב

דף כד עמוד א
"תניא מודה רשב"א . . מתיאשין מהן"

+
מיומנות מרכזית בסוגיה: הברייתא. הכרת תפקידה, נחיצותה, דרכי זיהויה, פירושה בגמרא
 • שאלת פתיחה

  האם לדעתכם על מוטי להחזיר את 'מחזיק המפתחות' ב'טביעות עין'?

 • יסודות התורה שבעל פה

  • ברייתא

   מלשון 'ברא' (בחוץ), אלו משניות שהועברו במסורת מדור לדור אך לא נכנסו על ידי רבי לתוך 'שישה סדרי משנה'. אחת הסיבות לכך, היא מפני האריכות ששלהן.

  • חשיבותה

   בגלל שהברייתא מפורטת יותר מהמשנה, היא משמשת כגורם מרחיב לצורך הבנת המשנה המתומצתת. האמוראים השוו בין המשניות לברייתות כדי לברר את ההלכה באמצעות הברייתות.

  • פירושה ותיקונה

   כשהגמרא מביאה ברייתא, אפילו בדרך אגב, היא גם מפרשת את כוונתה (כמו בסוגייתנו: "מאי בדי? שוכי וכו'").

 • אוצר מילים, קריאה והיגוי

  • ביאורי מילים מרכזיות בסוגיה
   -

   תַּנְיָא -שְׁנוּיָה

   אַמַּאי – לָמָּה 

   לֵיהּ – לוֹ

   תְּנַן – שָׁנִינוּ

   הָתָם – שָׁם

   כִּי – כְּמוֹ

  • קריאה
   -

   פירושי הגמרא מופיעים באמצע הברייתא. התלמידים יבחינו בין הברייתא למילות פירושיה (על בסיס שינוי השפה).

 • מבנה

  • מילות מפתח
   מילת מפתח פירוש הגדרה
   תְּנַן הָתָם  שנינו שם ציטוט משנה ממסכת אחרת
   תַּנְיָא  שנויה פתיחה לברייתא
   מַאי  מה שאלת בירור
   אַמַּאי  למה שאלת בירור
   כִּי הַהוּא כמו ההוא סיוע 

    

   קישור "כי ההוא" – דוגמה למה? (לכך ש'בד' בור דבר שתולים עליו)

   "וכן היה" המשך של מה? (של הברייתא שנשנתה מקודם).

 • דף הגמרא

  תלמוד בבלי מהדורת נהרדעא החדש מהוצאת ח. וגשל - © כל הזכויות שמורות
  תלמוד בבלי מהדורת נהרדעא החדש מהוצאת ח. וגשל - © כל הזכויות שמורות
 • חשיבה והבנה

  • השוואה

   : התלמידים יַשוו בין דברי רשב"א במשנתנו לדבריו בברייתא – ויסיקו מה התווסף

  • סיכום וניסוח

   מהם הדברים בהם מודה רשב"א? (אבֵדה במים, חיות רעות ומקומות ציבוריים).

  • קשיי לומד:

   בברייתא כתוב שמי שמצא שניים הרי זה סימן, ואילו במשנה שלנו כתוב "מחרוזות של דגים הרי אלו שלו", אפילו שמדובר בכמה! התוספות מתרץ: א. בדרך נפילה – המספר אינו סימן, רק בדרך הינוח. ב. במשנה מדובר שמצא אחד בלבד, אפילו דרך הינוח (וראה בהלכה את היוצא מכך להלכה למעשה לגבי המוצא מספר שטרות בדרך נפילה).

 • ערכים

  • מידת הוותרנות
   למרות שעל פי הלכה החפץ שמצא שייך לו, במקרים שהבעלים התייאש – מידת חסידות היא להחזיר למאבד בכל אופן, כיוון שיש לו עגמת נפש גדולה.
 • הלכה

  • הלכה
   המוצא אבֵדה בְמקום שהבעלים מתייאשים, כמו בשריפה או בים – אם הם לא יכולים להגיע או שלא מנסים להגיע ולהציל, הרי אלו שלו (אבל לפנים משורת הדין עליו להחזיר. וכן אם יש חוק במדינה שאסור לקחת במקרים כאלו, כמו שיש כיום לגבי שריפה או הצפות – גם חייב להחזיר). המוצא מספר פריטים שאין בהם סימן, כגון שמצא מספר שטרות. אם הם נמצאו דרך הינוח, עליו להכריז, כי המסְפר מהווה מניין. אם הם בדרך נפילה, אין צריך להכריז, כי המאבד לא יוכל לתת סימן, שהרי אין וודאות שנפלו יחד). [כשרות ההדס שנשרו עליו – להלכה פסק אדמוה"ז בסי' תרמ"ו ס"ד פסק שכשר רק כאשר ברוב הקינים (שורות שבכל אחד מהם יוצאים 3 עלים) נשארו שני עלים. ומוסיף (ס"ט ובסימן תרמט) שכאשר יבשו רוב העלים אם השלוש עליונות נשארו לחים אזי הם מכשירים את הכול ביום הראשון, ובשאר הימים כשר כשהשלוש עליונים אינם לחים רק כמושין].

קבצים להעשרה

מצגת מלווה לחוברת הרשת עם תשובות
עריכה: הרב שימי ברוידא
PREV