מעלין בקודש
---
רשת חינוך חבד

לומדים מהגמרא

לומדים מהספר

סוגיה 8

"נפלה לגינה ונהנית" – כיצד?

+
מיומנות מרכזית בסוגיה: הכרת שתי צורות הלימוד – 'דוקא קאמר' או 'לא מבעי קאמר'.

הקדמה: המורה יקדים את דין המשנה, שכאשר הבהמה ירדה כדרכה והזיקה, משלמת מה שהזיקה. ואם נפלה לגינה, משלמת רק מה שנהנית. 

דיון בכיתה: התלמידים יעלו את הדילמה – מצד אחד, היא נפלה וזה לא באחריותו של דני, ולכן צריך לשלם רק מה שנהנתה. מצד שני, העז השנייה דחפה אותה ולכן צריך לשלם יותר, כי יכול היה למנוע את הדחיפות.

 • שאלת פתיחה

  . איך נהנתה? 2. איך נפלה? 3. כמה זמן שהתה?

 • יסודות התורה שבעל פה

  • מידות שהתורה נדרשת בהן -'קל וחומר'

   התורה תכתוב את הדין המחודש יותר (חמור) וממנו נלמד מסברה והגיון את הדין הפחות מחודש (קל).

  • מקרה

   הגמרא מבררת את המקרה המדויק בו עסקה המשנה. לעתים מעמידה הגמרא את המשנה במקרה מסוים בלבד, זהו הנקרא 'אוקימתא' – הַעֲמָדָה (ראה סוגייתנו "נפלה לגינה ונהנית" איך בדיוק נהנתה).  

  • חידוש

   התורה שבעל פה אינה אומרת דבר המובן מאליו (אם לא כן השאלה הנשאלת היא" פשיטא"), אלא אם כן באה ללמד על מקרה מסוים המחודש שהיה ניתן לומר שדינו שונה ("מהו דתימא". . .קמ"ל). 

  • העברה במסורת

   דברי האמוראים הועברו בעל פה. הם הועברו בלשון הקודש כמתכונת המשנה, בצורה מקוצרת. לעתים זכרו רק מילה אחת על המשנה (כמו בסוגייתנו "אמר רב בנחבטה") והבנתה הייתה נתונה לפרשנות בית המדרש.

   פירוש דברי האמוראים הראשונים – ראה יחידה 4

   אמוראים'לשיטתו' – לכל חכם הייתה שיטה ודרך משלו, שלפיה פסק בכל הסוגיות הנוגעות לעיקרון זה.

    

   לא מבעיא קאמר' –  החידוש יכול להיות בשתי אופנים: א. דוקא קאמר – בא למעט מקרים אחרין (כמו נחבטה ולא אכלה) ב. 'לא מבעיא קאמר' – כלומר בא להוסיף מקרה מחודש, נוסף על האחרים שהם מובנים מאליהם. כמו אפילו נחבטה ואצ"ל שאכלה חייבת). (רואים זאת גם בהמשך הסוגיה, שמ"ד הוחלקה 'דוקא קאמר', ומ"ד דחפתה – 'לא מבעיא קאמר').

 • דמויות

  • רבי יוחנן
   גְדול אמוראי ארץ ישראל. מניח את הבסיס והיסודות של התלמוד הירושלמי. למד אצל רבי יהודה הנשיא בקטנותו. שימש שנים רבות כראש ישיבת טבריה.
  • רבא
   אמורא מפורסם בדור הרביעי. תלמיד רב נחמן וחבֵרו של אביי. שניהם יחד נודעו בבקיאותם ובחריפותם, עד שהדיון התלמודי העמוק נקרא על שמם "הוויות אביי ורבא". שימש כראש ישיבת פומבדיתא לאחר פטירת אביי.
  • רב כהנא הראשון
   תלמיד רב עלה לארץ ישראל לישיבת רבי יוחנן.
  • רב כהנא השני
   תלמיד רבא העמיד תלמידים רבים בישיבת פום נהרא. תלמידו המובהק הוא רב אשי. בסוגייתנו הוזכר רב כהנא במחלוקתו עם רבי יוחנן (רב כהנא הראשון) ובמחלוקתו עם רבא (רב כהנא השני)
  • רב פפא
   אמורא בדור החמישי. תלמיד רבא. ראש ישיבת נרש. נודע בשיטת התיווך שלו בין דעות שונות במטרה לחברם יחד.
 • מושגים

  • "היה לה שלא תאכל"
   סברת רב לגבי מניח סם או פירות לפני בהמת חברו והבהמה אכלתן ומתה. לדעת רב – פטור, בגלל הסברה "היה לה שלא תאכל", היא הזיקה לעצמה.
  • "מבריח ארי מנכסי חברו"
   מציל נכסי חברו מבלי שהיה לו הפסד מכך, עשה טובה וחסד לחברו ואין חברו מחויב לשלם לו עבור ההצלה.
 • אוצר מילים, קריאה והיגוי

  • -
   עברית ארמית
   אִי אִם
   אֵימָא אֱמֹר
   אִית יֵשׁ
   אָמְרִי אוֹמְרִים
   הַאי זֶה
   הָכָא כָּאן
   הָכִי כָּךְ
   הֵיכָא הֵיכָן
   הֵיכִי אֵיךְ
   הַשְׁתָּא עַכְשָׁו
   הָתָם שָׁם
   חַד אֶחָד
   טַעְמֵיהּ טַעְמוֹ
   לָאו לֹא
   לֵיהּ לוֹ
   לָן לָנוּ
   לֵית אֵין
   לֵימָא לוֹמַר
   מַאן מִי
   מִי הַאִם
   מָצֵי יָכוֹל
   מָרֵיהּ בְּעָלָיו
   נָמֵי גַּם
   קָאָמַר אוֹמֵר
   תֵּימָא תֹּאמַר

   ראשי תיבות: א"ל, אע"פ, א"ר, ה"נ, מ"ד, קמ"ל,

 • מבנה

  • מילת מפתח תרגום משמעות
   אי נמי אם גם אפשרות נוספת
   אמרי אמרו פתיחה לאמירת רבים (בדרך כלל – פתיחת תשובה).
   הכי השתא איזו השוואה (כך, עכשיו?) קושיה מכך שאין להשוות בין המקרים או הדינים
   ואימא ואומר ניסיון תשובה שבדרך כלל נדחה 
   לא שנו אלא  לא שנינו במשנה, אלא (רק במקרה מסוים) אוקימתא  במשנה
   לימא אולי נאמר ניסיון פירוש / תשובה שנדחה
   מאי טעמא מה הטעם שאלת בירור

    

 • דף הגמרא

  תלמוד בבלי מהדורת נהרדעא החדש מהוצאת ח. וגשל - © כל הזכויות שמורות
  תלמוד בבלי מהדורת נהרדעא החדש מהוצאת ח. וגשל - © כל הזכויות שמורות
 • חשיבה והבנה

  • הבנה:

   ב' ההבנות בדברי רב 'בנחבטה' – האם 'דווקא' או 'לא מבעיא'. 

   ב' ההבדלים בין 'מבריח ארי' ל'נפלה לנחבטה'.

   הנפקא מינה בין 'הוחלקה' לבין 'דחפתה', איפה יותר יש להחמיר ומה נלמד בכ"ש.

   סברות המחלוקת, אם רק באותה ערוגה או גם מערוגה לערוגה

   פירוש רב פפא בדברי רבי יוחנן.

  • קשיי תלמיד:

   א. "תצא לדעת" משתמע לעתיד, אבל בפועל הכוונה היא שלאחר שיצא הבעלים יידעו שהיא הייתה במקום הנזק. ב. "תחזור לדעת" משתמעת לחזור לדיר, בפועל המשמעות היא שתחזור שוב למקום הנזק. ג. כוונת דברי רב פפא "אע"פ שתחזור שלא לדעת" – אינה מפורשת, שהכוונה לחייבו תמיד עד שישמור שמירה מעולה, כמבואר ברש"י. 

  • סיכום וניסוח:

   התלמידים יסכמו בכתב ובע"פ את שלושת הנושאים: א. "כיצד נהנית"? דברי רב ופירושן. ב. "איך נפלה". המחלוקת והנפקותא. ג. "עד מתי משלמת רק מה שנהנית", מחלוקת רב כהנא ורבי יוחנן (רב פפא).

 • ערכים

  • סבלנות
   'איבעי לך לאעבורי חדא חדא". הסבלנות מונעת נזק. כמו בנסיעה במכונית או באופניים במהירות מופרזת שבסופו של דבר עלולה להזיק ולעכב יותר.
  • הגנה
   "תחזור לדעת" הכוונה היא שהבעלים לא שמר כראוי (רש"י). ברגע שנגרם נזק כתוצאה מכך שהבעלים לא שמר, זה נחשב כאילו הוא עשה זה מדעתו. גם בעבודת השם, כאשר מישהו רואה מכשול רוחני או גשמי, עליו לגדור אותו כראוי, ואם לא – זה נחשב כאילו מכשיל מדעת.
 • הלכה

  • דין "משלמת מה שנהנית" הוא:
  • 1. כיצד הזיקה?
   גם ב"נחבטה" וגם ב"אכלה".
  • 2. איך נפלה?
   השולחן־ערוך פסק כרב כהנא, שדווקא ב"החליקה" פטור, אבל "דחפתה חברתה" משלמת מה שהזיקה. הרמ"א פסק כדעת רבא, שגם ב"דחפתה חברתה" משלמת רק מה שנהנית.
  • 3. כמה זמן שהתה?
   השולחן־ערוך פסק כדעת רבי יוחנן, שאפילו אכלה כל היום, אינה משלמת אלא מה שנהנית, עד שתצא שוב אפילו שלא לדעת הבעלים. הרמ"א פסק כדעת רב פפא שרק כאשר שמרה שמירה מעולה פטור.
PREV