מעלין בקודש
---
רשת חינוך חבד

לומדים מהגמרא

סוגיה 9

י"ג אבות נזיקין דרבי אושעיא

דף ד עמוד ב
תני רב אושעיא . . הזיקא דממילא

+
 • שאלת פתיחה

  דיון בכיתה: 1. מה ההבדל בין משנה לברייתא? (ברייתות הן משניות חיצוניות שלא הוכנסו ע"י רבי יהודה הנשיא לסדרי המשנה) 

  1. מה התועלת בברייתות? (הן מרחיבות את דברי המשנה ומוסיפות פרטים) 
  2. אלו ברייתות ידועות כמדויקות? (ברייתות שנשנו על ידי רבי חיא ורבי אושעיא. הם היו תלמידי רבי יהודה הנשיא והם ביררו את הברייתות המדויקות, כדי שמהם יוכלו ללמוד ולהוסיף על דברי המשנה)

  בסוגיה שלנו ובסוגיה הבאה נראה ברייתות ששנו רבי אושעיא ורבי חייא – ונראה כיצד הן מוסיפות על משנתנו. בעוד במשנה יש רק ארבעה אבות נזיקין שם יש יותר. 

  דיון בכיתה: איזו שאלה אפשר לשאול על כך? (למה שם יש יותר ואין במשנה, מדוע התנא של המשנה לא הביא את כולם)

  הפעלה: המורה יציג אתגר לתלמידים למצוא את האבות החדשים שלא הוזכרו במשנה (רמז: על בסיס "ואימא מבעה זה..")

 • יסודות התורה שבעל פה

  • נושא המשנה

   לעתים משניות דומות נשנו לפי כללים שונים (לדוגמה המשנה עוסקת גם רק בדיני ממונות והברייתא כוללת גם קנסות).

  • בתוספות: קשר בין משנה וברייתא

   נוח לתנא דברייתא לשנות כתנא דמשנה, בגלל חשיבות המשנה, גם הברייתא נקטה כלשונה

 • מבנה

  • מילת מפתח תרגום משמעות
   תני תשנה תירוץ באמצעות שינוי לשון המקור המוקשה
   מאי טעמא מה הטעם שאלת בירור הטעם
   תנא שנה פתיחה לתוספתא קצרה
   אי הכי אם כך דחיה באמצעות קושיה, המתעוררת דווקא בעקבות תירוץ / הסבר זה
   האי מאי זה (מה שאמרת) מה (כוונתו) דחיית תירוץ / ביאור על ידי סברה
   בשלמא . .אלא בשלום (נוח) לדעה אחת, אלא לדעה שניה קשה קושיה רק לפי דעה / מקרה אחד

    

 • תוכן

  י"ג האבות ששנה רבי אושעיא (ארבעת השומרים, חמשת תשלומי האדם וארבעה אבות של המשנה)

  טעם מדוע לא נשנו במשנה השומרים ותשלומי האדם לשמואל ולרב

 • רשי ותוס'

  • הוראת התוס'
   תוד"ה שלשה עשר אבות נזיקין   תוכן: בברייתא נמנו מספר האבות ולא מספר הדינים (י"ב)
   תוד"ה שומר חנם והשואל   הקדמה: למידת פסוקי ארבעת השומרים בתורה וסדרם.

   נושא: הטעם שסדר השומרים בברייתא אינו כסדר הפרשה (מן הפשוט אל המורכב

   ההסבר: שומר חינם והשואל – יש להם דין כללי – זה פטור בהכל וזה חייב בהכל (חוץ מדבר אחד) לכן מובאים תחילה. נושא שכר (והשוכר) דינם מורכב חייב במקצת ופטור במקצת לכן מובאים בסוף.

   מטרות: לשים לב גם לסדר הפרטים במשנה או בברייתא 

   תרי גווני אדם מדוע באדם מפרט ובשור כולל? (נוח לו לשנות כתנא של המשנה)

   מטרות: הבנת הקשר בין הברייתא והמשנה (פעמים התנא של הברייתא מסמך על לשון המשנה)

    

 • דף הגמרא

  תלמוד בבלי מהדורת נהרדעא החדש מהוצאת ח. וגשל - © כל הזכויות שמורות
  תלמוד בבלי מהדורת נהרדעא החדש מהוצאת ח. וגשל - © כל הזכויות שמורות
PREV