מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

הלכה בשמחה 2: תפילה – לתפילה יש כוח

הלכה בשמחה זוהי ערכה הכוללת ספר לימוד וערכת עזרים למורה בהלכה לכתה ב'.
הערכה נכתבה לפי תכנית הלימודים בהלכה לכיתה זו ולא כוללת את הנושא של מעגל השנה.
חוברת לתלמיד
• מדריך למורה המציג מהלך מפורט של שיעור.
• ערכת בובות מגנט של משפחת שמח ואביזרים - למורה
• מצגת מלווה לכל שיעור (בשילוב קטעי השמע ועזרים נוספים לפי רצף מהלך השיעור) .
• קטעי השמע מובאים גם בנפרד למורה שאין באפשרותו להקרין את המצגת.
• חוברת העבודה להקרנה וספר להקרנה באתר זה -ראו קישור.
• נספחים - דפי העשרה ופתקים למשימות היישומיות ל'תיבת האוצר שלי'- להדפסה עצמית
בחרנו ללוות את לימוד יחידות ההוראה בהלכה לכיתה ב' בחמישיית אחים עליזים של משפחת
שמח: ברכי ושרי, מוטי, חיים והלל.
הם כולם בכיתה ב' כמובן וראשי תיבות של שמם יוצרים את המילה 'בשמחה' להדגשת המטרה
העיקרית בלימוד הלכה לכיתה ב' שהיא: לעורר את הילדים להקפיד וליישם את ההלכות הנלמדות מתוך רצון ושמחה.
הדרך לקיום ההלכה בשמחה היא על ידי לימוד עיוני-ערכי רלוונטי ומשמעותי שגם הוא מרומז במילה 'בשמחה' שבהיפוך אותיות מתקבלת המילה: 'מחשבה'. לשם כך, בעיבוד היחידות שולבו
קטעי שיחה של הילדים המובילים לרעיונות ולמסרים הערכיים.
חמישיית "בשמחה" ילוו את השיעורים בעזרת בובות מגנט ואביזרים שיוצגו על ידי המורה
והתלמידים, בפתח כל שיעור או במהלכו. הדמויות ילוו גם את חוברת הלימוד.
סיפור הרקע מבוסס על דברי אדמו"ר הזקן בתניא פרק מב: "כדרך שמחפש אדם מטמון ואוצר הטמון בתחתיות הארץ שחופר
אחריו ביגיעה עצומה- כך צריך לחפור ביגיעה עצומה לגלות אוצר של יראת שמים הצפון ומוסתר בבינת הלב של כל אדם מישראל".
חמשת ילדי משפחת שמח מחפשים במהלך הלימוד 'אוצרות' ברחבי הבית והסביבה הקרובה, ומגלים 'מטבעות' המסתתרים בקיום ההלכות. בכל שיעור גוזרים מטבע נוסף ומדביקים אותו ב'תיבת האוצר׳ הנמצאת באמצעה של החוברת. בכל מטבע
רשום הערך הנלמד מההלכה.
בנוסף, בעיבוד היחידות הושם דגש גם על יישום בפועל של ההלכות הנלמדות על ידי שילוב משימות יישומיות לבית שהתלמידים ירשמו על פתקים מעוצבים בדפי הגזירה שבחוברת. ואת הפתקים יכניסו ל"תיבת האוצר שלי".
יש להנחות את התלמידים לגזור את "תיבת האוצר שלי" המעוצבת בדפי בגזירה בסוף החוברת, ולהדביק אותה בכריכה האחורית של חוברת העבודה על פי הסימון.
הוראה באמצעות בובות
אנו ממליצים לשלב המחזה של הקטעים הללו בעזרת
בובות שייצגו את כל אחת מהדמויות.
תוכלו להציג את קטעי ההמחזה לבד, בעזרת הבובות,
או לשתף תלמידים שימלאו את התפקידים בעזרת
הבובות ניתן גם לשלב במהלך השיעור שילוב של בובות
מקל/ אצבע/ גרב/ כפפה שהתלמידים יכינו )(ללא קשר
לדמויות של החמישיה). כל תלמיד יכין דמות עם
אפיון שהוא בוחר ובמשימות של הבעת דעה / הפנמה
התלמידים יוכלו להביע את עצמם באופן יצירתי יותר
בעזרת הדמות שיצרו.
הבחירה בתיאטרון בובות מסייעת להכניס את
התלמידים אל עולם שונה, עולמן של הבובות.
ממנו ניתן להעמיק במשמעות של ההלכה מזווית
ראייה מרוחקת ואובייקטיבית מחד גיסא ומתקרבת
ואמפתית מאידך גיסא. הבובות קרובות לעולמם של
התלמידים ולכן קל להם להתקרב אליהן להשליך
עליהן את רגשותיהם ולהזדהות עמן. כך ניתן להדגיש
את ההתייחסות לקיום המצוות וליישום ההלכות לא
רק באופן ה"טכני" וההכרתי אלא גם ובעיקר בשילוב
הרגש. הצפת רגשות, קשיים, מחשבות תעורר את
הילדים לקיום מצוות בחיות ובשמחה כפי שמתאים
לילדים המתחנכים ברוח חסידות חב"ד.
לשימוש מיטבי בערכה עיינו בפירוט במדריך למורה.

לתפילה יש כוח - סיפור בקובץ שמע

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים