מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

חיים הלכה – יחידה אינטראקטיבית בהלכה- הלכות נטילת ידיים לסעודה חלק א -כיתות ד-ו

שכבת גיל: ד', ה', ו',
מקור הקובץ: אגפי הרשת שיתוף מהשטח

ביחידה זו נלמד הלכה ביחד עם שלומקה ושניאור.
המדורים ביחידה:

מבט לשיעור: נושא היחידה, הסבר כללי, התובנה והעיקרון, מושגים, סיכום ההלכות, ניתוח אירועים, הצעות להמחשה ויישום , הצעות להרחבה והעשרה

מערך: הצעה למערך, המשלב בין כל המדורים

סרטון – המחשה והדגמה

נקודת זינוק- פעילות גירוי וחיבור אישי לנושא

מבדק – שאלות ידע, מושגים ויישום לשילוב בלמידה

פעילות- פעילות סיום וחיבור הידע החדש במבט אישי

 

 

מבט לשיעור - הלכות נטילת ידיים

ב"ה

נושא היחידה:

 באילו מצבים נוטלים ידיים לפני האכילה?  

הלכות והליכות חלק ב, הלכות סעודה,  פרק ב': התחלה-סעיף ז

 

הסבר כללי: 

ביחידה נתייחס לטעמי מצוות הנטילה  ולמצבים שבהם נוטלים ידיים לפני אכילת לחם

ולפני אכילת מאכלים שטיבולם במשקה 

במהלך היחידה נשלב את הסרטונים ורעיונות נוספים המופיעים ביחידה .

התובנה והעיקרון  

אכילת לחם היא עבודת ה'- נטילת ידיים היא טהרת הידיים  כהכנה לאכילת לחם (הנחשב למאכל חשוב) או לאוכל שהוא לח מאחד משבעת המשקין.

המקור והטעם: 

נטילת ידיים זוהי מצוות חכמים. שמשמעותה להרגיל אותנו לאכול בטהרה.  

 כאשר בית המקדש היה קיים היו הכהנים חייבים לאכול תרומה לאחר נטילת ידיים. תיקנו חכמים שכולם יאכלו גם חולין לאחר נטילת ידיים כדי להרגיל ליטול ידיים לפני אכילת תרומה.  תקנה זו קיימת גם כיום, כדי שנהיה רגילים לאכול בטהרה, כשיבנה בית המקדש במהרה בימנו אמן.

הערה לכיתות גבוהות: מאכל שטיבולו במשקה –  גם במקרה זה יש להתרגל לאכול בטהרה: האוכל מאכל שיש עליו רטיבות של אחד משבעת המשקים (יין, דבש דבורים, שמן, חלב, טל, דם, ומים) המעבירים את הטומאה, חייב ליטול את ידיו לפני אכילתו, על מנת שידיו לא יטמאו את המשקים שעל המאכל והמשקים הטמאים יטמאו את המאכל.

הרחבת הרעיון:

למה באמת נוטלים ידיים? ואם הידיים שלנו נקיות למה צריך ליטול ידיים?

טהרה הוא מצב רוחני, שלא ניתן למשש או לראות. (כמו כח אלוקי  השורה על האדם). עלינו להיות במצב של טהרה  כהכנה לעבודת ה'  שהיא הסעודה (אכילת לחם).   

בכיתות הגבוהות אפשר להוסיף

טהרה היא מצב של הרחבה וחיבור לעומת טומאה שהיא מצב של הגבלה וצימצום.

במים יש סגולה להעביר ממצב של טומאה למצב של טהרה.

מדוע חשוב להיות טהורים בזמן האכילה. לא מדובר בלימוד תורה או במצווה?!

 נטילת ידיים היא בעצם טהרת הידיים כהכנה לאוכל. השולחן דומה למזבח, והחסידות מבהירה שהאכילה היא חלק מעבודת ה'. הנטילה מטהרת את האדם וגורמת לו להיות ראוי לקבל את הכח מהניצוץ האלוקי שבאוכל, ולא לשקוע בתאווה של המאכל עצמו.  ההלכה נותנת לנו כללים והנחיות איך ובאילו מצבים יש לטהר את הידיים כהכנה לאוכל.   

מושגים

מושגי תוכן: נטילת ידיים, תרומה, טהרה, טומאה,  דבר שטיבולו במשקה, שבעת המשקים

מושגי בסיס: תקנת חכמים, שעת הדחק, כביצה, להחמיר

להגדרות המושגים ניתן להיעזר במסמך המושגים וכן באלפון המושגים למושגי בסיס.

 

סיכום ההלכות 

 

כמות (סעיפים א, ב): נטילת ידיים היא הכנה לאכילת לחם, אופן ההכנה תלויה בכמות האכילה: כל כמות של אכילת מצריכה הכנה (נטילת ידיים) אך נברך על הנטילה רק אם נאכל לחם בשיעור של ביצה.

נטילת ידיים בשעת הדחק (סעיף ג):אין היתר לאכול לחם ללא נטילה, אף אם לא נוגעים בלחם. בשעת הדחק/ אונס – מותר לכרוך ידיו במפית/ כפפות ולאכול לחם. 

אדה"ז- יש דעה שאוסרת אכילה כזאת בכל מקרה, ולכן המחמיר תבוא עליו הברכה.

 

נטילת ידיים לפני אכילת דבר שטיבולו במשקה

 באיזה מצב? (סעיף ד,ו, ז)

מאכל שהוא לח באחד משבעת המשקים (יין, דבש דבורים, שמן זית, חלב, טל, דם (של בע"ח שהותר לאוכלו לרפואה), מים- סימן י"ד, שח"ט, ד"ם), הנטילה היא כמו לחם וללא ברכה. הרבה מקלים והמחמיר תבוא עליו הברכה.

מאכל רטוב מנוזל שאינו משבעת המשקין- אין צורך ליטול ידיים לפני אכילתו.

 

סוג המאכלים (סעיף ה)

נוטלים רק על מאכלים שבדרך כלל נאכלים ללא כף ומזלג, יש ליטול ידיים גם אם כרגע יאכל אותם בכף או מזלג.

 

ניתוח אירועים

  1. משפחת לוי יצאה לטיול.  דבורה הוציאה את הכריך ורצתה לאכול. שפרה העירה לה שאסור לאכול ללא נטילת ידיים. דבורה אמרה שרק עוד שעה יגיעו למקום עם מים. לכן מותר לאכול ללא נטילת ידיים ולהחזיק את הלחם עטוף במפית. שמעון העיר שלפי אדמו"ר הזקן ראוי להחמיר ולא לאכול כלל ללא נטילת ידיים.  

מה המשפט השגוי מבין כל המשפטים?

א. שפרה צדקה. דבורה לא נהגה נכון. – אסור לאכול ללא נטילת ידיים.

ב. דבורה צודקת. אפשר בשעת הדחק לעטוף את הלחם ולא לגעת בו. 

ג. שמעון צודק . ראוי להחמיר ולא לאכול בשום מקרה ללא נטילת ידיים.

ד. אם דבורה תחמיר – תתאפק ותחכה לנטילת ידיים- תבוא עליה הברכה.

ה. דברי שפרה הם רק לפי דעה מסוימת בהלכה.

 

  1. רחמים פתח קופסת שימורים של אננס, והתחיל לאכול..

לוי אחיו שבדיוק למד את דיני הלכות נטילת ידיים לפני אכילת דבר שטיבולו במשקה קרא לעברו: אתה צריך ליטול ידיים, זה דבר שטיבולו במשקה..

האם לוי צדק? לא

הוכיחו את תשובתכם ע"י ציון הסעיפים המתאימים.

סעף ז – מאכל שהוא רטוב מנוזל אחר ולא משבעת המשקין, כמו מיץ פרות – אין צורך ליטול ידיים לשם אכילתו.

וכן סעיף ה- במה דברים אמורים- במאכלים שנאכלים בדרך כלל ללא כף ומזלג. השימורים נאכלים בעזרת כף ומזלג

הצעות להמחשה וליישום

נסחו תזכורת על החשיבות של נטילת ידיים לסעודה. עצבו וקשטו והדביקו במקום מתאים בבית שישמש תזכורת לכל בני הבית לפני נטילת ידיים לסעודה.

 

 הצעות להעשרה והרחבה:

  1. כהקדמה לשיעור נחלק לכמה זוגות מושג עם הסבר. זוגות אלה יידרשו להרים את המושג כאשר במהלך השיעור נזכיר אותו – בפעם הראשונה הם גם יסבירו אותו, ויחלקו לשאר הכיתה את כרטיס המושג. ניתן ליצור אלבום מושגים.להגדרות המושגים ניתן להיעזר במסמך המושגים וכן באלפון המושגים למושגי בסיס.

המושגים: 

מושגי תוכן: נטילת ידיים, תרומה, טהרה,טומאה,  דבר שטיבולו במשקה, שבעת המשקים, 

מושגי בסיס: תקנת חכמים, שעת הדחק, כביצה, להחמיר

 

2. ביטוי אומנותי למושג טהרה שהוא מלווה את היחידה.

טהרה קשורה למים. נאזין לקולות של מים: מים נוטפים, זורמים, נובעים, נשמיע 

סוג של מוזיקת תרפיה של צלילי מים. ונשלב תנועה, אפשר עם מטפחות בצבעי מים.

התנועה אמורה להיות,  מתרחבת ומתחברת, תנועות המביעות קשר מעברים חיבורים…

 

הצעה למערך

הצעה למערך

 

מודעות – פתיחה

  מתי ולמה מתכוננים? 

התלמידים ימלאו שאלון קצר- במדור "נקודת זינוק" ויציינו מה מידת ההכנה לפעילות (שיעורי בית/ חתונה/ קניות במכולת וכד'), נקיים דיון על תוצאות השאלון, ונסיק: ככל שהפעילות חשובה, ההכנה אליה יותר נחוצה.

נצהיר: בשיעור זה נראה איזו פעולה חשובה אנחנו עושים מדיי יום ומהי ההכנה הנדרשת לפעולה זו.

 

 

כתוב – עיון בהלכות

 

אכילת סעודה היא עבודת ה' 

נקרין את הסרטון חלק א

נפנה את התלמידים להקדמה לנטילת ידיים (פרק ב) ונבדוק למי דומים היהודים שמטהרים את ידיהם – (לכהנים שטיהרו את ידיהם לפני אכילת תרומה).  

"יש לי מושג" – נסביר בעזרת התלמידים את המושגים המרכזיים:"תרומה" "טומאה" "טהרה",  "נטילת ידיים" , "מצווה מדברי סופרים"

(בכיתה ד נתעכב על ההבדל בין מצווה מדאורייתא למצווה מדברי סופרים/ דרבנן)

כדי להמחיש את מושג הטהרה ניתן לעשות את הפעילות הבאה:

טהרה קשורה למים. נאזין לקולות של מים; מים נוטפים, זורמים, נובעים. נשמיע 

סוג של מוזיקת תרפיה של צלילי מים, ונשלב תנועה.  אפשר עם מטפחות בצבעי מים.

התנועה אמורה להיות,  מתרחבת ומתחברת, תנועות המביעות קשר מעברים חיבורים…

נברר הטהרה היא הכנה למשהו חשוב ומה חשוב באכילת לחם? נראה שגם אכילה היא עבודת ה'.

נסכם: לאחר שראינו את חשיבות טהרת הידיים נברר מתי חשובה ההכנה ואיך היא נעשה אותה  כדי שנצליח להתכונן כראוי לעבודת ה' באכילה.

ראו הצעות למשימות במדור מבדק

כמות האכילה כתנאי לנטילת ידיים, נטילת ידיים בשעת הדחק

נקרין את הסרטון חלק 2, נבקש מהתלמידים שיקראו את סעיפים א,וב ויוכיחו שהמורה צודק. נברר מה היה הילד צריך לעשות אם התכוון לאכול רק קצת.

יש לי מושג : נסביר את המושג כביצה

נתייחס לאיזכור של נטילת ידיים בטיול ונבקש מהם לבדוק לפי מה פעלו התלמידים בטיול ונסביר את המושג "להחמיר". נביא אירוע על משפחת לוי שיצאה לטיול. ראו מדור 'מבדק'.

נטילת ידיים לפני מאכל שטיבולו במשקה

נקרין את החלק ה3 של הסרטון

התלמידים ימצאו בסעיף ד את ההסבר לנטילת הידיים.

משימה- מיון בין מאכלים עליהם נוטלים ידיים ובהם לא נוטלים ידיים ואחר כך נביא את האירוע עם קופסת השימורים- מדור מבדק. נקפיד להוכיח את התשובה לפי ההלכה.

משמעות- סגירה

נשאל- מה התחדש לכם בשיעור?/ נסחו תזכורת על החשיבות של נטילת ידיים לסעודה. עצבו וקשטו והדביקו במקום מתאים בבית שישמש תזכורת לכל בני הבית לפני נטילת ידיים לסעודה. ראו קובץ עם הצעות נוספות למשימות בעקבות השיעור.

 הלכות נטילת ידיים - לפני אכילת לחם ולפני דבר שטיבולו במשקה.

פעילויות לעבודה עצמית / שיתופית - מבדק אישי

הלכות נטילת ידיים – לפני אכילת לחם ולפני דבר שטיבולו במשקה. פרק ב' סעיפים: א- ז

1. מצוות נטילת ידיים היא:

א. מצווה מדרבנן

ב. מצווה מדאוריתא

ג. מנהג

ד. הידור מצווה

2. מה הטעם למצוות נטילת ידיים?

א. כי צריך להקפיד על נקיון לפני שנוגעים באוכל

ב. כדי שכולנו נהיה רגילים לאכול בטהרה את התרומה.

ג. תקנת חכמים כדי שלא נגיע למצב שכהנים יאכלו תרומה ללא טהרה.

ד. כי יש מצווה לאכול.

3. אם מתכננים לאכול פחות מפרוסה של לחם…

א. לא נוטלים ידיים

ב. אסור לאכול לחם פחות מכביצה

ג. נוטלים ידיים ללא ברכה

ד. עוטפים את הלחם במפית ואוכלים

4. משפחת לוי יצאה לטיול.  דבורה הוציאה את הכריך ורצתה לאכול. שפרה העירה לה שאסור לאכול ללא נטילת ידיים. דבורה אמרה שרק עוד שעה יגיעו למקום עם מים. לכן מותר לאכול ללא נטילת ידיים ולהחזיק את הלחם עטוף במפית. שמעון העיר שלפי אדמו"ר הזקן ראוי להחמיר ולא לאכול כלל ללא נטילת ידיים.

מהם המשפטים הנכונים?

א. שפרה צדקה. דבורה לא נהגה נכון. לפי ההלכה אסור לאכול ללא נטילת ידיים.

ב. דבורה צודקת. אפשר בשעת הדחק לעטוף את הלחם ולא לגעת בו. 

ג. שמעון צודק . כדאי להחמיר ולא לאכול בשום מקרה ללא נטילת ידיים.

ד. אם דבורה תתאפק ותחכה לנטילת ידיים- תבוא עליה הברכה.

5. רחמים פתח קופסת שימורים של אננס, והתחיל לאכול..

לוי אחיו שבדיוק למד את דיני הלכות נטילת ידיים לפני אכילת דבר שטיבולו במשקה קרא לעברו: אתה צריך ליטול ידיים, זה דבר שטיבולו במשקה..

האם לוי צדק? הוכיחו את תשובתכם ע"י ציון הסעיף המתאים.

 

תשובון 

מבט אישי לערך המלווה - נקודת זינוק

הצעה 1: לפניכם מס' אירועים. ציינו ליד כל אירוע את מידת ההכנות שלכם לקראתו

 

האירוע לא מתכוננים כלל מתכוננים במידה בינונית מתכוננים במידה רבה מאוד
הכנת שיעורי בית
חתונה של אחות
נסיעה לרבי
נסיעה לטיול
קניה במכולת השכונתית
קניית בגד לחג
ביאת המשיח

 

מהי מסקנתכם? מה המשותף לכל האירועים שהתכוננתם אליהם במידה רבה מאוד?

 

 

פעילות יצירתית

 

הלכה

נסחו תזכורת על החשיבות של נטילת ידיים לסעודה.

עצבו וקשטו והדביקו במקום מתאים בבית שישמש תזכורת לכל בני הבית לפני נטילת ידיים לסעודה.

 

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים