מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מדריך למורה 'לומדים ללמוד משנה'

לומדים ללמוד משנה אל המורה

שכבת גיל: ג', ד', ה',
מקור הקובץ: שיתוף מהשטח
בבואנו לחלוק עם תלמידנו שעה של לימוד משנה בצוותא, עלינו לשים אל לבנו ולזכור מהו הכח המופלא הטמון בלימוד
משנה דווקא, כפי שניתן לראות בקטע שלהלן, מתוך אגרות הקודש )כרך א' אגרת קלב(:
...והנה בדורות דעקבתא דמשיחא, כאשר קרב קץ גלותנו, ערך מיוחד וענין נוסף במשנה ע"פ מרז"ל )ויק"ר פ"ז, ג( אין כל הגליות
האלו מתכנסות אלא בזכות משניות...
...כדי שיזכו ישראל לקבוץ גליות צ"ל: א( שיברכו בתורה, שתהי' חשובה בעיניהם. ב( אחדות הנפרדים, היפך משנאת חנם -
פירוד המאוחדים. ושני תנאים אלו הם מתקיימים בעסק המשנה...

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים