מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מרכזיות השופר בתפילת מוסף של ראש השנה

תמונות- תפילת מוסף כיתות ה-ותפילת מוסף של ראש השנה מבטאת  את מהות החג: המלכת ה' למלך באמצעות עבודת האדם.

במהלך היחידה התלמידים באופן חווייתי ידפדפו במחזור, ינתחו את מבנה תפילת מוסף של ראש השנה תוך זיהוי הפסוקים מן התורה , הנביאים והכתובים. יתעמקו בתכנים, ויסיקו כיצד השופר אמצעי לביטוי מהות היום: " אמר הקב"ה: אמרו לפני בר"ה מלכיות זכרונות ושופרות. מלכיות כדי שתמליכוני עליכם. זכרונות כדי שיבא לפני זכרוניכם לטובה ובמה בשופר" (ר"ה לד, ב)  ,   בסיום היחידה כל תלמיד יבחר לעצמו את הערך שאליו יתחבר ויכין תזכורת לקראת התפילה בראש השנה.

הערה: יחידה זו פותחה בהלימה לכלי הדידקטי לבניית שיעורי קודש: מכ"ם

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

מערך

קישורים

השלב הפעילות הנחיות למשתמשים

בערכת מטיילים בשבילי ההלכה

מודעות
גירוי והצתה
 • נציג  את התמונות הבאות: איל, תשובה, כתר, הר סיני, שופר, מאזניים, בית המקדש (ראו נספחים לשיעור), ונשאל איך התמונות   קשורות למצווה מן התורה בראש השנה?
 • לחילופין ניתן לתת לכל זוג תלמידים  ציור, ולברר כיצד הוא קשור לשופר.  בשלב זה צפוי שהתלמידים לא יידעו מהם הקשרים למצוות השופר של חלק מהתמונות.

 

 • בעת ההתארגנות לשיעור נשמיע את השיר לשיעור הלכה
 •  דן הידען יראה לילדים תמונות ויבהיר שכל התמונות קשורות לאתר שבו נטייל בשיעור זה.
 • נרשום במחברת המכוונת-

שם אתר: מצוות תקיעת שופר

 

הצהרה  

 • השופר הוא המצווה של ראש השנה.  והוא קשור לכל  כך הרבה נושאים חשובים ועיקריים באמונה ובחיים שלנו.  בשיעור זה נתבונן בתפילת מוסף ונראה איך השופר קשור  לנושאים  כל כך חשובים באמונה ובחיים שלנו כיהודים, ואיך הגאלה, ומעמד הר סיני וכו'- קשור לראש השנה.

 

כתוב
 

התנסות

 

 • נרשום על הלוח:  " אמר הקב"ה: אמרו לפני בראש השנה מלכיות  זכרונות ושופרות. " (ר"ה  לד, ב)

מתי אומרים? מה הכוונה " מלכויות, זכרונות ושופרות?

מתנסים לענות על שתי שאלות אלה בזוגות.

 • נשרטט את האייקון של המקור בסרגל ונרשום אצ דברי הגמרא.
המשגה
 •  נכתוב על הלוח:

"מלכויות כדי שתמליכוני עליכם זכרונות : כדי שיעלה זכרונכם לפניי ובמה ? בשופר"

 • נגדיר מהי תפילת מוסף וכן  את המושגים מלכויות זכרונות ושופרות באמצעות עיון בסעיף יח. נזהה את ההלכה הקשורה לתקיעה בשופר בעת אמירתץת פסוקי מלכויות זכרונות ושופרות.
 • נסכם כי תפילת מוסף תגלה לנו מה המשמעות של ראש השנה וכיצד הכל קשור שופר.

 

 • נרשום את המושגים במדור 'יש לי מושג' במחברת.
 • איתור פרטים  במחזור
 •  משימות איתור במליאה:

–         אילו חלקים בתחילה ובסוף דומים לכל תפילת שמונה עשרה. (3 ברכות ראשונות ו-3 אחרונות)

–         איזה חלק מתאים לכלל תפילות מוסף שאתם מכירים (הזכרת הקרבנות).

–         ולאחר הקרבנות- שם נמצאים מלכויות זכרונות ושופרות. כל אחד מהחלקים מסתיים בברכה ולאחריו יש הפנייה לתקיעות שופר: תשר"ת, תש"ת, תר"ת.

 •  התל' יתחמו  את תחילתו וסופו של כל חלק.
 •  נפנה את התלמידים ל דף המקורות שבו כתוב הנוסח של 'מלכויות, זכרונות ושופרות' בתפילת מוסף, ובאמצעותו ימלאו את המשימות בדף לפענוח מבנה התפילה,  וימיינו את הפסוקים בטבלה למיון הפסוקים. ניתן לתת לכל טור למלא עמודה אחת של הטבלה ובמליאה נמלא את הטבלה כולה.

 

העמקה ויישום עבודה בקבוצות ודיווח במליאה

 •  כל קבוצה תעמיק באחד מן החלקים: מלכויות ; זיכרונות או שופרות )ניתן לעבוד בזוגות כאשר כל טור מקבל חלק אחר של התפילה. דף משימה לכל קבוצה מצורף בהמשך.
 •  כל קבוצה תתלה ותציג את הסמל/ הסיסמא שחיברו על מהות החלק בתפילה שעליו עבדו.
הסקה  

 •  ככותרת נכתוב על הלוח את המשך הכתוב בגמרא: "…מלכיות כדי שתמליכוני עליכם זכרונות כדי שיבא לפני זכרוניכם לטובה ובמה בשופר…"
 •  נראה את התמונות, הסמלים והסיסמאות שהצגנו בתחילת השיעור ובמהלכו. ונבקש מהתל' לסדר אותם כך ואת הסמלים שהכינו באופן שיתבטא הקשר ביניהם. ניתן לתת כמה ערכות תמונות וכל טור ימפה אותם בצורה שנראית לו וינמק.

 הערה: כל מיפוי יכול להתקבל אם הנימוק הגיוני .

 • ננחה אותם למפות באמצעות הידע שצברו אודות תוכן הברכה. הם יכולים להיעזר בכותרות של הטבלה לצורך המיפוי.

דוגמא למיפוי: (יש להוסיף כותרות, סמלים/ סיסמאות)

ניתן למפות על  הלוח או על כל אמצעי אחר כמו בריסטול/ מחשב וכד'.

הסבר המיפוי: השופר מרכז כי הוא קשור לכל הפרטים. שאר הפרטים הם באופן מעגלי כי ניתן להתחיל מכל נקודת מוצא. השופר מזכיר את המלכת ה' למלך. כדי להמליך נזכרים (באמצעות השופר) בברית שכרת איתנו בהר סיני. עושים חשבון נפש ושבים בתשובה (שופר מעורר לתשובה, מזכירים לה' את זכויות האבות (שופר עשוי מקרן איל), ה' שופט ודן אותנו (השופר מזכיר את יום הדין) כיצד ימלוך עלינו, ואנחנו מקווים שנזכה למלכותו השלמה בביאת המשיח ונתבשר בתקיעת השופר.

 •  נסיק מהו הקשר בין השופר לכלל התמונות וכיצד הכל קשור למהות ראש השנה.

משמעות הציטוט הוא ההסבר של הקשר של כל התמונות מפעילות הפתיחה למצוות שופר.

התלמידים ינסחו  את הסבר הציטוט, שימו לב! שבכל אחד מהחלקים יש התייחסות לעבר להווה ולעתיד.

התשובה הצפויה:

אמרו לפניי מלכויות כדי שתמליכוני עליכם:

ה' מלך על כל העולם , וכאשר אנחנו מקבלים זאת – ומלכותו גלויה העולם מתנהל טוב (הווה) כמו – בתחילת בריאת העולם(עבר) וכמו שיהיה בביאת המשיח.(עתיד)

זכרונות כדי שיעלה זכרונכם לפני לטובה

אנחנו יודעם שה' משגיח וזוכר אותנו ואת כל מעשינו , ובכל שנה ביום זה הוא בודק עד כמה אנחנו מקיימים את ציווי ה'.(הווה) אנחנו מזכירים את ברית ה', את זכויותינו (עבר)

ומתחננים לה' שנזכה בדין וה' ימלוך עלינו בגלוי. (עתיד)

ובמה ? בשופר

אנחנו מזכירים שבאמצעות השופר התגלתה מלכות ה' במעמד סיני(עבר),  ממליכים אותו בהווה ומצפים שיתגלה באמצעות השופר כמלך בגאולה  (בעתיד)

 

 

 

 • נשרטט בעזרת

סרגל ההלכה את התרמיל ונרשום בצידו את המסקנה.

  משמעות
משוב וסגירה
 •  נערוך סבב מה התחדש לי בקשר לתקיעת שופר/ בקשר לתפילת מוסף?
 • התלמידים ייצרו סימנייה ובה ציורים / סיסמה אותה הם בוחרים לזכור מה לכוון בתפילה או בזמן תקיעת השופר,  ולשים במחזור התפילה בראש השנה. ניתן להשתמש בסיסמאות של הקבוצות

 

 • נוסיף לתרמיל / בצידו – סיסמה, תובנה וכד'.

 

תפילת מוסף של ראש השנה

משך זמן היחידה: 3 שעות

  מושגים:  

 

תפילת  מוסף;  ברכות בתפילת מוסף ראש השנה;  מלכויות, זכרונות , שופרות

תורה –חלק מן התנ"ך הכולל חמישה חומשי תורה – האזכור לפסוקי התורה בתפילת מוסף "ובתורתך כתוב".

נביאים – חלק מן התנ"ך בו מובאות נבואות הנביאים. האזכור לפסוקי הנביאים הוא "ועל ידי עבדיך הנביאים".

כתובים – חלק מן התנ"ך הכולל אחד עשר ספרים ביניהם תהילים, מגילות ועוד. האזכור לפסוקי הכתובים בתפילה הוא: "ובדברי קדשך כתוב"

 

 ערכים:

התובנה: תפילת מוסף של ראש השנה מבטאת  את מהות החג: המלכת ה' למלך באמצעות עבודת האדם.

השופר אמצעי לביטוי מהות היום: " אמר הקב"ה: אמרו לפני בר"ה מלכיות זכרונות ושופרות. מלכיות כדי שתמליכוני עליכם. זכרונות כדי שיבא לפני זכרוניכם לטובה ובמה בשופר" (ר"ה לד, ב)