מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מצגת 1: חודש אלול / משפחה כהלכה

זוהי מצגת העשרה לספרון חגי תשרי של התכנית משפחה כהלכה. 
במצגת זו מובא תחילה הנושא של משמעותו של חודש אלול: 
הקרבה אל הקב"ה בחודש אלול באמצעות משל "המלך בשדה".
ההתנהגות הנגזרת של היהודי בחודש זה- תשובה , תפילה וצדקה. במצגת מובאים ערכים והלכות לצד פעילויות הפנמה וחזרה.

קישורים

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

מערך

קישורים

ספרון 1 – מצגת 1 – חודש אלול

מטרות המצגת:

 • התלמיד יבין ויפנים את משמעות הקרבה אל הקב"ה בחודש אלול באמצעות משל "המלך בשדה".
 • התלמיד יזהה את ראשי התיבות אלול בפסוקים מהתורה הקשורים לתחומים בהם אנו נדרשים להשתפר בחודש אלול.
 • התלמיד יכיר את מנהגי חודש אלול הקשורים לתשובה, תפילה וצדקה.
 • התלמיד יחליט החלטה מעשית להשתפרות באחד מהתחומים הבאים: תשובה, תורה, תפילה וצדקה.

מושגים ברמת הקניה:  המלך בשדה, תשובה, חשבון נפש

מושגים ברמת חזרה: תפילה, סליחות, לדוד ה',  צדקה.

נושאי  השקופיות:

1: שקופית פתיחה

2–9: משל המלך בשדה.

10–12: הוספה בתשובה, תפילה, תורה וצדקה בחודש אלול.

13–24: תשובה.

25–28: תורה.

29-36: תפילה.

40–37: צדקה.

41: זכאות לגאולה

42- 44: משחק סיכום.

45: שקופית סיום.

 

הדרכה והדגשים ללימוד בעזרת מצגת:

שקופיות 2-4: המורה יקריא את משל המלך בשדה.

שקופית 5: המורה ישאל את התלמידים: "לאיזה מלך הכוונה בנמשל?", "מיהו המלך של כל העולם?"

ניתן לתת לתלמידים לעשות את ההקבלה של המשל לנמשל באמצעות שאלות מכוונות לפני שממשיכים במצגת.

 • מתי קשה יותר להתקרב לקב"ה?
 • למי קשה יותר להתקרב לקב"ה?
 • באיזה חודש בשנה יוצא הקב"ה לשדה?

שקופית 6: תוכן השקופית מקביל למשל  בכך שבמהלך השנה המלך לא נותן לכולם אישור להיכנס לארמונו.

שקופית 7:  המלך יוצא לשדה במשל.

שקופית 8: הקב"ה קרוב אלינו בחודש אלול.

שקופית 9: יישום של המשל והנמשל – התלמידים צריכים להמשיך את דבריו של אבא, ולהסביר לברוכי למה בחודש אלול יותר קל להתקרב לקב"ה ולעשות תשובה.

שקופית 10: לאחר הבנת פרטי המשל והנמשל ישאל המורה את התלמידים:

 • מה זה אומר לגבינו שהקב"ה קרוב אלינו בחודש זה?
 • מהי המשמעות של כל זה בחיי היומיום שלנו?
 • כיצד אנו נוכל להתקרב לקב"ה?

שקופית 11: תשובה לשאלה שנשאלה בשקופית הקודמת: "נוסיף ונשתפר ב…"

ניתן לתת לתלמידים לכתוב את הצעותיהם בצורות שעל גבי המסך.

שקופית 12: המורה יסביר וידגים לתלמידים את המושג ראשי תיבות. הוא יאמר לתלמידים שיש כמה פסוקים בתורה שראשי התיבות שלהם יוצרים את המילה אלול. כל פסוק קשור לתחום מסוים אותו הזכרנו קודם.

שקופית 16: התלמידים ימשיכו את דבריהם של מנוחי וברוכי בזיקה אליהם. מה כל אחד מהם יכול ורוצה לתקן/להשתפר/להוסיף?

שקופית 17: המורה ישאל את התלמידים אילו מנהגים בחודש אלול שהם מכירים קשורים לתשובה, ובאמצעות לחיצת עכבר יחשוף את התשובות.

שקופיות 18-19: ניתן לפרט ולהרחיב בפרטי המשל מבעל העסק:

 • מדוע חשוב לערוך מאזן של הוצאות מול הכנסות בסיום השנה?

כדי שבעל העסק ידע כמה הוא הרוויח במהלך השנה, ועל ידי שהוא בודק את כל הדברים שעשה במהלך השנה יוכל להחליט אלו דברים טובים הוא עשה ורוצה להמשיך בהם, וכן להיפך: אלו דברים עליו לשפר.

 • מה יקרה לבעל עסק שלא בודק את עצמו כל שנה?

יכול להיות בכלל שכלל אינו מרוויח, או שיכול להרוויח הרבה יותר אם רק ישתפר בתחומים מסוימים. כך, אנחנו בסיום כל שנה בודקים את מעשינו, ומה שצריך תיקון אנו שבים ומתקנים.

נקודה נוספת שאפשר להתייחס אליה בנושא זה: זמני חשבון הנפש. במשך היום – קריאת שמע שעל המיטה, במשך השבוע – קריאת שמע של יום חמישי, במשך החודש – ערב ראש חודש, ומשך השנה – חודש אלול.

סיפור

מסופר על אח של האחים הקדושים ר' אלימלך ור' זושא שהיה בעל בית מזיגה בכפר אחד. פעם החליטו תלמידי הצדיק ר' אלימלך לנסוע אליו ולתהות על קנקנו כי הבינו שבוודאי אינו אדם פשוט. באו אליו, וראו שעמד כל היום ומכר יי"ש לערלים. לא ראו אצלו שום מדרגות, אלא שלעתים קרובות אוחז בידו פנקס וכותב בו משהו. בקשוהו שייתן להם רשות ללון בביתו, ונענה להם. בלילה כשבית המזיגה נסגר ובני הבית הלכו לישון, שמעו שהוא קורא בפנקס, ממרר מאד בבכייה ומכה את עצמו. לא יכלו להתאפק ונכנסו אליו ושאלוהו: "הייתכן שאיש יכה את עצמו?!" השיבם האיש בתמימות שכך דרכו תמיד: בכל יום שנדמה לו שעשה איזה חטא או הרהר איזה הרהור עבירה, הוא רושם בפנקס. בלילה אינו הולך לישון עד שהוא שב בתשובה מעומק הלב. וזה לו האות שתשובתו נתקבלה: כאשר הוא רואה שהכתוב נמחק מהפנקס – הוא יודע שבשמיים נמחק החטא. (מתוך הספר "אלול – תשרי")

שקופיות 20-22: חשבון הנפש "יום לחודש" המתחיל מיום ח"י באלול. ניתן להכין עם התלמידים לוח שבכל יום יהיה כתוב את שם החודש עליו צריך לעשות חשבון נפש.

שקופית 23: המורה יסביר שהשופר מרעיד ומפחיד את הלב וכך אנו מתעוררים לתשובה.

שקופית 24: המורה יסביר שבחודש אלול אנו מתקנים את המצוות, ובודקים אם תשמישי הקדושה המשמשים אותנו למצוות – כשרים.

שקופיות 26-28: המורה יסביר שלימוד התורה הוא כמו עיר מקלט. כאשר אנו עסוקים בלימוד התורה, היצר הרע לא יכול להפריע לנו. בשקופית 28 התלמידים יציעו רעיונות להוספה בתורה בחודש אלול.

שקופיות 30-32: המורה יסביר כיצד עבודת התפילה משתקפת בפסוק: "אני לדודי ודודי לי" הקב"ה הוא אהובנו, ואנו עובדים אליו באמצעות התפילה. בשקופית 32 התלמידים יציעו רעיונות להוספה בתפילה בחודש אלול.

שקופית 33: המורה ישאל את התלמידים אילו מנהגים בחודש אלול הקשורים לתפילה הם מכירים, ובאמצעות לחיצת עכבר יחשוף את התשובות.

שקופיות 38-40: המורה יסביר שלא רק נתינת מטבע בקופה נחשבת כמצוות צדקה, אלא גם מעשי החסד נחשבים כצדקה. אנו מרבים בצדקה וחסד כדי שגם הקב"ה ינהג אתנו במידה זו, ויכתוב ויחתום אותנו לחיים טובים גם אם איננו ראויים לכך. בשקופית 40 התלמידים יתנו דוגמאות למעשי חסד שאפשר לקיימם בחודש אלול.

שקופית 41: לפני הקרנת השקופית המורה ישאל את התלמידים: "למה נזכה אם נשתדל ונוסיף בכל אחד מהתחומים הללו?" – כמובן לגאולה, המורה יראה לתלמידים שגם בפסוק המדבר על הגאולה מופיעות ראשי התיבות של חודש אלול. הערה: הפסוק הובא בסדר שונה מהמקור. הסדר הנכון הוא: "ויאמרו לאמר אשירה לה'".

שקופיות 42-44: משחק סיכום – מיון. בכל שקופית יש ללחוץ על הפריטים המתאימים לפי מה שכתוב בדופן הקופסא. אם התשובה נכונה, הפריט יכנס לקופסא, ואם לא הוא יזוז הצידה.

 • משפחה כהלכה- ספרון 1- מצגת חודש אלול