מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

עיון - פרק ארבעה אבות

עיון - פרק ארבעה אבות

תראו לי רק:

3

מדריך למורה – פרק ארבעה אבות

 • ז'
 • ח'
 
0

יחידה 26 – יב-ב קדשים קלים – ממון בעלים?

1

יחידה 25 – יא-ב עבד נחשב כקרקע או כמטללין

1

יחידה 21 – ט-ב החומרה בכל אחד מד' אבות נזיקין

2

יחידה 24 – יא-א ו' מימרות עולא בשם רבי אלעזר

1

יחידה 23 – י-ב בעלים מטפלין בנבילה – המקור והחידוש

3

יחידה 22 – י-א הכשרתי מקצת נזקו כיצד

3

יחידה 20 – ט-ב מסירת שור ובור ואש לחשו

3

יחידה 19 – ט-א א. כספים הרי הם כקרקע. ב. הידור מצוה

4

יחידה 18 – ח-ב א. מכר ושייר. ב. אחריות המכר

2

יחידה 17 – ח-א מכר כל שדותיו ממי גובים

5

יחידה 16 – ז-ב בשלו הן שמין או בשל עולם

4

יחידה 15 ז-א תשלומין ממיטב או מכל דבר

3

יחידה 14 – ו-ב קל וחומר להקדש – ביאור המחלוקת

5

יחידה 13 – ו-ב מיטב דניזק או דמזיק

7

יחידה 12 ו-א ד הדעות מה נלמד מהצד השווה

8

יחידה 11 ה-א למה לא ילמדו האבות זה מזה או משניים יחד

10

יחידה 10 ד-ב כ"ד אבות דרבי חייא

5

יחידה 9 ד-ב י"ג אבות דרבי אושעיא

6

יחידה 8 ד-א מבעה – ביאור דעת שמואל

6

יחידה 7 מבעה – ביאור דעת רב

 • ז'
 • ח'
 • +
5

יחידה 6 ג-ב תולדות מבעה ואש ודין צרורות

 • ז'
 • ח'
8

יחידה 1 ב, א פתיחה לפרק ומשנה

 • ז'
 • ח'
7

יחידה 5 ג-א תולדות שן, רגל ובור

 • ז'
 • ח'
5

יחידה 4 ב, ב שן ורגל מקורן בתורה

 • ז'
 • ח'
10

יחידה 3 עיון פרק ארבעה אבות

 • ז'
 • ח'
6

יחידה 2 ב-א האם תולדותיהן כיוצא בהן

 • ז'
 • ח'