מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

אדר "משנכנס אדר מרבין בשמחה"

עבודה מתוך שמחה

מתוך שמחה נעשית העבודה ביתר הצלחה, וביתר מהירות, ובהרחבה ובהגדלה יתרה

(שיחת יו"ד שבט תשי"ט)