מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    אלמנות ויתומים

    יש להזהר בכבודם ולא לצער ,ולסייע במיוחד לאלמנות ויתומים.

    ...