מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    בל תשחית

    אסור לאדם להזיק או להשחית את ממונו או רכושו.

    ...