מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    ברכות המצוות

    ברכות הנאמרות לפני קיום מצווה. בנוסח ברכה זו מוסיפים "אשר קדשנו במצוותיו וציוונו". לדוגמא: ברכה הנאמרת לפני קביעת מזוזה.

    ...