מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    עורלה

    פרי העץ שעדיין לא מלאו לו שלוש שנים משתילתו – אסור באכילה או בהנאה – ונקרא 'עורלה'.

    ראו גם ערך 'ט"ו בשבט'.

    ...