מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    מוקצה

    דבר שאסור לטלטל בשבת מכמה סיבות אפשריות: כלי ששימושו הוא למלאכה האסורה בשבת; דבר שאינו ראוי לשימוש – ועוד.

    ראו גם ערכים 'כלי שמלאכתו לאיסור' – 'מוקצה מחמת גופו' – 'מוקצה מחמת חסרון כיס'.

    ...

    כדאי ללמוד עוד על שבת